YSK 345 ZABIT KATİBİ OLMAK ÜZERE 549 PERSONEL ALIMI

EğitimAilesi.Com » ilan » YSK 345 ZABIT KATİBİ OLMAK ÜZERE 549 PERSONEL ALIMI
Son Güncellenme Tarihi: 17 Eylül 2020
Yazar: ÜMİT SANCAR
                                                                  YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
                                                                     İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı
                                                                         Açıktan Personel Alım İlanı
Yüksek Seçim Kurulu Merkez ve Taşra Teşkilatına, 30/11/2017 tarihli ve 7062 sayılı Yüksek Seçim Kurulunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 18/02/2018 tarihli ve 30336 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Yüksek Seçim Kurulu Memur Sınav, Atama, Yer Değiştirme ve Nakil Yönetmeliği kapsamında ekli listede sayısı, yeri ve unvanı belirtilen yerlere personel alınacaktır.
I- BAŞVURU ZAMANI, ŞEKLİ, YERİ VE DİĞER HUSUSLAR
Başvuru Tarihi : Başvurular 07/03/2018 tarihinde saat 09.00’da başlayıp, 16/03/2018 tarihinde mesai bitimi itibariyle (saat 17.00’de) sona erecektir.
Başvuru Şekli : Başvurular Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının kurumsal internet sitesinde (www.ysk.gov.tr) yer alan müracaat formunun elektronik ortamda doldurulması suretiyle yapılacaktır. Elektronik ortamda yapılan başvuruda adayların bilgilerini eksiksiz ve doğru olarak girmeleri gerekmektedir. Posta veya diğer iletişim kanallarıyla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Başvuru işlemini uygun şekilde yaparak tamamlayan adaylara başvuru kayıt numarası sistem tarafından otomatik olarak verilecektir. Adaylar her bir kadro ve unvan için yalnızca bir adet başvuru yapabileceklerdir. Aynı adayın birden fazla kadro ve unvan için başvuru yapması halinde tüm başvuruları geçersiz sayılacak, bu şekilde sınava girenlerin kazanmış olsalar dahi atamaları yapılmayacaktır. 2016 KPSS puanı ile merkezi yerleştirme sonucu B grubuna ait herhangi bir kadro veya pozisyona yerleştirilen adaylar (Ataması yapılanlar veya yerleştirildiği halde ilgili kuruma başvurmayanlar) başvuramazlar. Söz konusu adayların atamaları yapılmayacaktır.
– Sözlü sınava, KPSS başarı sırasına göre atama yapılacak kadro sayısının beş katı aday çağırılacaktır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan birden fazla aday bulunması halinde, bu adayların tümü sözlü sınava çağırılacaktır.
– Sıralamalar unvan bazında ayrı ayrı yapılacaktır.
– Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların ad ve soyadları ile sınav yerleri, sözlü sınav tarihinden en az beş gün önce Başkanlık kurumsal internet sitesinde ilan edilmek suretiyle duyurulacaktır. Ayrıca adaylara yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.
– Sözlü sınavı kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacak; atamaları yapılmış ise iptal edilecek, bu kişiler bundan sonra açılacak olan sınavlara katılamayacak ve haklarında Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Bu şekilde Başkanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise, ayrıca durumları çalıştıkları kurumlara da bildirilecektir.
– Sözlü sınava adaylar “fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport vb.)” ile girebileceklerdir.
– Sözlü sınava katılacak adayların, Başkanlık kurumsal internet sitesinde bulabilecekleri ve usulüne uygun doldurdukları 3 adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunu, 2 adet nüfus cüzdanı fotokopisini, (ayrıca Taşra Teşkilatı Zabıt Katibi ve Teknisyen unvanlı kadrolar için müracaat eden adayların, ilan edilen yerlerden 30 adet yer için tercihte bulundukları imzalı talep istem dilekçelerini) sözlü sınav günü Başkanlığa teslim etmeleri gerekmektedir.
– Sözlü sınavı; atanılacak kadronun gerektirdiği mesleki bilgi (50 puan), Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi (15 puan), genel kültür düzeyi (15 puan) ile özgüveni, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, temsil kabiliyeti, bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği konularından (20 puan) olmak üzere toplam, 100 puan üzerinden sınav kurulu üyeleri tarafından ayrı ayrı değerlendirme yapılacaktır.
– Sözlü sınavında başarılı sayılabilmek için, sınav kurulunun verdiği puan ortalamasının en az 70 olması gerekmektedir.
– Adayların nihai başarı puanı, KPSS puanı ile sözlü sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak belirlenecektir.
– Nihai başarı listesi, fiziki ortamda istenilecek evraklar ile bu evrakların Başkanlığımıza teslim usulü ve süresi Başkanlık kurumsal internet sitesinde duyurulacaktır.
– Sınavı kazananların atamaları, ilan edilen kadro sayısını geçmeyecek şekilde nihai başarı listesine ve varsa tercihlerine göre yapılır. (tercihlerine bu şekilde yerleştirilemeyenlerin veya tercihte bulunmayanların atamaları Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığınca resen yapılacaktır.)
– Adayların başarı puanının eşit olması halinde; KPSS puanı yüksek olana, bunun eşit olması halinde aynı puanı alan adaylar arasından diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde de yaşı büyük olan adaya öncelik verilecektir.
– Haklarında atama şartlarının kaybedilmesini gerektirecek nitelikteki eylemlerinden dolayı adli bir soruşturma veya kovuşturma bulunanlardan sınavda başarılı sayılanların atamaları soruşturma veya kovuşturma sonuçlanıncaya kadar bekletilir.
– Atanmaya hak kazandığı halde verilecek süre içerisinde göreve başlamayanların yerine, nihai başarı puanına göre en yüksek puandan başlamak üzere yedeklerden atama yapılacaktır. Bunlar dışında kalanlar herhangi bir hak iddiasında bulunamazlar.
– Aranılan şartları taşımadığı veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların atamaları yapılmayacak olup, bu hususların sonradan tespiti halinde, yapılan atama işlemleri iptal edilerek ilgililer hakkında genel hükümlere göre işlem yapılacaktır.
– Başvuruda bulunacakların aşağıda belirtilen genel ve özel şartları taşımaları gerekmektedir.
II- BAŞVURU ŞARTLARI Genel Şartlar
– 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları haiz olmak,
– İlk defa Devlet memurluğuna atanacaklar için, yapılacak sınavın son başvuru tarihinde 657 sayılı
Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartını taşımak,
– Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,
– 2016 Yılı Kamu Personel Seçme Sınavında; Lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için
KPSSP93, orta öğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 70 puan almış olmak,
ÖZEL ŞARTLAR
– Mühendis kadrosuna atanabilmek için; Bilgisayar, Bilgisayar Bilimi, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar
Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Bilişim
Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik ve
Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Sistem Mühendisliği lisans programlarından birinden mezun olmak.
– İstatistikçi kadrosuna atanabilmek için; Matematik ve İstatistik, İstatistik veya İstatistik ve Bilgisayar
Bilimleri lisans programlarından birinden mezun olmak.
– Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;
1) En az dört yıllık bilgisayar, elektrik, elektronik, elektrik-elektronik, endüstri, fizik, matematik, haberleşme mühendislikleri ile fakültelerin matematik, istatistik, bilgisayar bilimleri, bilgisayar enformatik, bilgisayar enformasyon sistemleri, bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri, bilişim sistemleri ve teknolojileri, enformasyon teknolojileri, fizik, matematik-bilgisayar, yönetim bilişim sistemleri bölümlerinin birinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışı öğretim kurumlarından mezun olmak,
2) En az iki programlama dilini bildiğini belgelemek,
3) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit
Sınavında en az (D) düzeyinde başarılı olmak veya dil yeterliği bakımından Ölçme, Seçme ve
Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak veya eğitim dili İngilizce olan bir fakülte ya da yüksekokuldan mezun olmak veya yükseköğrenim sırasında hazırlık eğitimi almış olmak,
4) En az bir işletim sisteminin kullanılmasını bildiğini belgelemek.
– Programcı kadrosuna atanabilmek için;
1) Müfredatında bilgisayar programlama dillerine yer veren fakülte veya yüksekokul mezunu olmak,
2) En az bir programlama dili bildiğini belgelemek,
3) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye
Tespit Sınavında en az (D) düzeyinde başarılı olmak veya dil yeterliği bakımından Ölçme,
Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak veya eğitim dili İngilizce olan bir fakülte
ya da yüksekokuldan mezun olmak veya yükseköğrenim sırasında hazırlık eğitimi almış olmak,
4) En az bir işletim sisteminin kullanılmasını bildiğini belgelemek.
– Bilgisayar işletmeni kadrosuna atanabilmek için; fakülte ve yüksekokulların bilgisayar eğitimi veren
bölüm ya da programlarından mezun olmak,
– Teknisyen kadrosuna atanabilmek için; orta öğretim kurumlarının, bilişim teknolojileri alanı ve dallarından veya elektrik-elektronik teknolojisi alanı ve dalları mezunu olmak.
– Zabıt katibi, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, arşiv memuru, santral memuru, şoför, dağıtıcı, bekçi ve hizmetli kadrolarına atanabilmek için; en az lise veya dengi okul mezunu olmak.
– Sekreter kadrosuna atanabilmek için; en az yüksekokulların sekreterlik ve büro yönetimi bölüm yada programlarından mezun olmak.
                                                                                                                                YSK MERKEZ
                                                                                                                             UNVAN VE ADEDİ
MÜHENDİS
İSTATİSTİKÇİ
PROGRAMCI
ÇÖZÜMLEYİCİ
TEKNİSYEN
BİGİSAYAR
İŞLETMENİ
V.H.K.İ
ARŞİV
MEMURU
SANTRAL
MEMURU
SEKRETER
BEKÇİ
ŞÖFÖR
HİZMETLİ
DAĞITICI
6
6
9
12
3
3
30
3
4
6
6
15
18
2
TAŞRA
İL
İLÇE
UNVAN VE ADEDİ
TEKNİSYEN
ZABIT KATİBİ
ADANA
SEYHAN
1
ADANA
ALADAĞ
1
ADANA
FEKE
1
ADIYAMAN
MERKEZ
1
ADIYAMAN
GERGER
1
ADIYAMAN
GÖLBAŞI
1
AFYON
MERKEZ
1
AFYON
DİNAR
1
AFYON
SİNCANLI
1
AFYON
ŞUHUT
1
AĞRI
MERKEZ
1
2
AĞRI
DİYADİN
1
AĞRI
ELEŞKİRT
1
AĞRI
TAŞLIÇAY
1
AMASYA
MERKEZ
1
AMASYA
SULUOVA
1
ANKARA
İL SEÇİM
1
ANKARA
BALA
1
ANKARA
BEYPAZARI
2
ANKARA
ELMADAĞ
1
ANKARA
HAYMANA
1
ANKARA
NALLIHAN
1
ANKARA
ŞEREFLİKOÇHİSAR
2
ANTALYA
KEPEZ
1
ANTALYA
AKSEKİ
1
ARTVİN
MERKEZ
1
ARTVİN
HOPA
1
AYDIN
EFELER
1
AYDIN
KARACASU
1
AYDIN
SÖKE
1
BALIKESİR
ALTIEYLÜL
1
BALIKESİR
KARESİ
1
BALIKESİR
ERDEK
1
BALIKESİR
İVRİNDİ
1
BALIKESİR
KEPSUT
1
BALIKESİR
MANYAS
1
BALIKESİR
SAVAŞTEPE
1
BALIKESİR
SUSURLUK
1
BİLECİK
MERKEZ
1
1
BİLECİK
BOZÜYÜK
1
BİLECİK
GÖLPAZARI
1
BİLECİK
OSMANELİ
1
BİNGÖL
MERKEZ
1
BİNGÖL
GENÇ
1
BİNGÖL
KİĞI
1
BİTLİS
MERKEZ
1
2
BİTLİS
HİZAN
1
BOLU
MERKEZ
1
BOLU
GÖYNÜK
1
BOLU
MENGEN
1
BURDUR
MERKEZ
1
BURDUR
TEFENNİ
1
BURDUR
YEŞİLOVA
1
BURSA
OSMANGAZİ
1
BURSA
İNEGÖL
1
BURSA
KELES
1
BURSA
MUSTAFAKEMALPAŞA
1
ÇANAKKALE
MERKEZ
1
1
ÇANAKKALE
BAYRAMİÇ
1
ÇANAKKALE
ÇAN
1
ÇANAKKALE
EZİNE
1
ÇANAKKALE
GELİBOLU
1
ÇANAKKALE
GÖKÇEADA
1
ÇANAKKALE
YENİCE
1
ÇANKIRI
MERKEZ
1
ÇANKIRI
ÇERKEŞ
1
ÇANKIRI
ŞABANÖZÜ
1
ÇORUM
MERKEZ
1
ÇORUM
ALACA
1
ÇORUM
BAYAT
1
ÇORUM
KARGI
1
ÇORUM
OSMANCIK
1
DENİZLİ
MERKEZEFENDİ
1
DENİZLİ
ÇAL
1
DENİZLİ
ÇAMELİ
1
DENİZLİ
ÇARDAK
1
DİYARBAKIR
BAĞLAR
1
DİYARBAKIR
BİSMİL
1
DİYARBAKIR
ÇINAR
1
DİYARBAKIR
DİCLE
1
DİYARBAKIR
EĞİL
1
DİYARBAKIR
HANİ
1
DİYARBAKIR
HAZRO
1
DİYARBAKIR
LİCE
1
EDİRNE
MERKEZ
1
1
EDİRNE
ENEZ
1
EDİRNE
İPSALA
1
EDİRNE
KEŞAN
1
EDİRNE
UZUNKÖPRÜ
1
ELAZIĞ
MERKEZ
1
ELAZIĞ
KOVANCILAR
1
ELAZIĞ
MADEN
1
ELAZIĞ
PALU
1
ERZİNCAN
MERKEZ
1
ERZİNCAN
İLİÇ
1
ERZİNCAN
KEMAH
1
ERZİNCAN
KEMALİYE
1
ERZİNCAN
REFAHİYE
1
ERZİNCAN
TERCAN
1
ERZURUM
YAKUTİYE
1
2
ERZURUM
HORASAN
1
ERZURUM
KARAYAZI
1
ERZURUM
PASİNLER
1
ERZURUM
ŞENKAYA
1
ERZURUM
TORTUM
1
ESKİŞEHİR
ODUNPAZARI
1
ESKİŞEHİR
BEYLİKOVA
1
ESKİŞEHİR
ÇİFTELER
1
ESKİŞEHİR
SİVRİHİSAR
1
GAZİANTEP
ŞEHİTKAMİL
1
GAZİANTEP
NİZİP
1
GİRESUN
MERKEZ
1
GİRESUN
ALUCRA
1
GİRESUN
ŞEBİNKARAHİSAR
1
GİRESUN
TİREBOLU
1
GÜMÜŞHANE
MERKEZ
1
GÜMÜŞHANE
ŞİRAN
1
HAKKARİ
MERKEZ
1
HAKKARİ
ŞEMDİNLİ
1
HAKKARİ
YÜKSEKOVA
1
HATAY
ANTAKYA
1
HATAY
ALTINÖZÜ
1
HATAY
KIRIKHAN
2
HATAY
SAMANDAĞI
1
ISPARTA
MERKEZ
1
ISPARTA
EĞİRDİR
1
ISPARTA
KEÇİBORLU
1
ISPARTA
SENİRKENT
1
ISPARTA
SÜTÇÜLER
1
ISPARTA
YALVAÇ
1
MERSİN
AKDENİZ
1
MERSİN
AYDINCIK
1
MERSİN
GÜLNAR
1
İSTANBUL
İL SEÇİM
1
İSTANBUL
ADALAR
1
İSTANBUL
ARNAVUTKÖY
4
İSTANBUL
ATAŞEHİR
2
İSTANBUL
AVCILAR
2
İSTANBUL
BAĞCILAR
6
İSTANBUL
BAHÇELİEVLER
2
İSTANBUL
BAKIRKÖY
1
İSTANBUL
BAŞAKŞEHİR
2
İSTANBUL
BAYRAMPAŞA
1
İSTANBUL
BEŞİKTAŞ
4
İSTANBUL
BEYKOZ
1
İSTANBUL
BEYLİKDÜZÜ
3
İSTANBUL
BEYOĞLU
2
İSTANBUL
ÇATALCA
1
İSTANBUL
ÇEKMEKÖY
1
İSTANBUL
ESENLER
2
İSTANBUL
ESENYURT
4
İSTANBUL
EYÜP
1
İSTANBUL
FATİH
2
İSTANBUL
GAZİOSMANPAŞA
4
İSTANBUL
GÜNGÖREN
2
İSTANBUL
KADIKÖY
4
İSTANBUL
KAĞITHANE
3
İSTANBUL
KARTAL
1
İSTANBUL
KÜÇÜKÇEKMECE
1
İSTANBUL
MALTEPE
1
İSTANBUL
PENDİK
1
İSTANBUL
SANCAKTEPE
1
İSTANBUL
SARIYER
2
İSTANBUL
SİLİVRİ
3
İSTANBUL
SULTANBEYLİ
3
İSTANBUL
SULTANGAZİ
3
İSTANBUL
ŞİŞLİ
1
İSTANBUL
TUZLA
2
İSTANBUL
ÜMRANİYE
1
İSTANBUL
ÜSKÜDAR
1
İSTANBUL
ZEYTİNBURNU
1
İZMİR
İL SEÇİM
1
İZMİR
ALİAĞA
1
İZMİR
BERGAMA
1
İZMİR
MENEMEN
1
İZMİR
ÖDEMİŞ
1
İZMİR
TORBALI
1
KARS
MERKEZ
1
1
KARS
ARPAÇAY
1
KARS
SELİM
1
KASTAMONU
MERKEZ
1
KASTAMONU
AZDAVAY
1
KASTAMONU
CİDE
1
KAYSERİ
KOCASİNAN
1
KAYSERİ
İNCESU
1
KAYSERİ
PINARBAŞI
1
KAYSERİ
SARIOĞLAN
1
KAYSERİ
SARIZ
1
KIRKLARELİ
MERKEZ
1
KIRKLARELİ
BABAESKİ
1
KIRKLARELİ
DEMİRKÖY
1
KIRKLARELİ
PINARHİSAR
1
KIRŞEHİR
MERKEZ
1
KIRŞEHİR
MUCUR
1
KOCAELİ
İZMİT
1
KOCAELİ
BAŞİSKELE
2
KOCAELİ
ÇAYIROVA
1
KOCAELİ
DARICA
2
KOCAELİ
GEBZE
3
KOCAELİ
GÖLCÜK
1
KOCAELİ
KÖRFEZ
2
KONYA
İL SEÇİM
1
KONYA
AKŞEHİR
1
KONYA
BEYŞEHİR
1
KONYA
CİHANBEYLİ
1
KONYA
ÇUMRA
1
KONYA
YUNAK
1
KÜTAHYA
MERKEZ
1
KÜTAHYA
GEDİZ
1
MALATYA
YEŞİLYURT
1
MALATYA
DARENDE
1
MALATYA
HEKİMHAN
1
MALATYA
PÜTÜRGE
1
MANİSA
YUNUSEMRE
1
2
MANİSA
AKHİSAR
1
MANİSA
ALAŞEHİR
1
MANİSA
SALİHLİ
1
MANİSA
SELENDİ
1
K.MARAŞ
ONİKİŞUBAT
1
K.MARAŞ
GÖKSUN
1
K.MARAŞ
PAZARCIK
1
MARDİN
ARTUKLU
1
MARDİN
KIZILTEPE
1
MARDİN
SAVUR
1
MUĞLA
MENTEŞE
1
1
MUĞLA
BODRUM
2
MUĞLA
DATÇA
1
MUĞLA
MARMARİS
1
MUĞLA
MİLAS
1
MUŞ
MERKEZ
1
1
MUŞ
VARTO
1
NEVŞEHİR
MERKEZ
1
NEVŞEHİR
HACIBEKTAŞ
1
NİĞDE
MERKEZ
1
NİĞDE
ÇİFTLİK
1
ORDU
ALTINORDU
1
ORDU
AKKUŞ
1
ORDU
AYBASTI
1
ORDU
GÖLKÖY
1
ORDU
GÜRGENTEPE
1
ORDU
KORGAN
1
ORDU
KUMRU
1
ORDU
MESUDİYE
1
ORDU
PERŞEMBE
1
ORDU
ÜNYE
1
RİZE
MERKEZ
1
RİZE
KALKANDERE
1
RİZE
PAZAR
1
SAKARYA
ADAPAZARI
1
1
SAKARYA
AKYAZI
1
SAKARYA
ARİFİYE
1
SAKARYA
FERİZLİ
1
SAKARYA
KAYNARCA
1
SAKARYA
PAMUKOVA
1
SAMSUN
İLKADIM
1
SAMSUN
BAFRA
1
SAMSUN
KAVAK
1
SAMSUN
VEZİRKÖPRÜ
1
SİİRT
MERKEZ
1
SİİRT
ERUH
1
SİİRT
PERVARİ
1
SİİRT
ŞİRVAN
1
SİNOP
MERKEZ
1
SİNOP
DURAĞAN
1
SİNOP
TÜRKELİ
1
SİVAS
MERKEZ
1
SİVAS
DİVRİĞİ
1
SİVAS
GÜRÜN
1
SİVAS
KOYULHİSAR
1
SİVAS
ŞARKIŞLA
1
SİVAS
YILDIZELİ
1
SİVAS
ZARA
1
TEKİRDAĞ
SÜLEYMANPAŞA
1
1
TEKİRDAĞ
ÇERKEZKÖY
1
TEKİRDAĞ
ÇORLU
3
TEKİRDAĞ
MALKARA
1
TEKİRDAĞ
MARMARAEREĞLİSİ
1
TEKİRDAĞ
MURATLI
1
TEKİRDAĞ
ŞARKÖY
1
TOKAT
MERKEZ
1
TOKAT
ALMUS
1
TOKAT
ARTOVA
1
TOKAT
ERBAA
1
TRABZON
ORTAHİSAR
1
TRABZON
MAÇKA
1
TRABZON
OF
1
TRABZON
TONYA
1
TUNCELİ
MERKEZ
1
TUNCELİ
MAZGİRT
1
TUNCELİ
PÜLÜMÜR
1
ŞANLIURFA
HALİLİYE
1
2
ŞANLIURFA
EYYÜBİYE
1
ŞANLIURFA
KARAKÖPRÜ
1
ŞANLIURFA
AKÇAKALE
1
ŞANLIURFA
BİRECİK
1
ŞANLIURFA
CEYLANPINAR
1
ŞANLIURFA
HARRAN
1
ŞANLIURFA
SİVEREK
3
ŞANLIURFA
VİRANŞEHİR
2
UŞAK
MERKEZ
1
UŞAK
EŞME
1
UŞAK
SİVASLI
1
VAN
TUŞBA
1
VAN
BAHÇESARAY
1
VAN
BAŞKALE
1
VAN
ÇALDIRAN
1
VAN
ÇATAK
1
VAN
ERCİŞ
1
VAN
MURADİYE
1
VAN
SARAY
1
YOZGAT
MERKEZ
1
YOZGAT
AKDAĞMADENİ
1
YOZGAT
ÇAYIRALAN
1
YOZGAT
ŞEFAATLİ
1
ZONGULDAK
MERKEZ
1
ZONGULDAK
ÇAYCUMA
1
ZONGULDAK
KARADENİZ EREĞLİ
1
ZONGULDAK
GÖKÇEBEY
1
AKSARAY
MERKEZ
1
AKSARAY
ESKİL
1
BAYBURT
MERKEZ
1
KARAMAN
MERKEZ
1
KARAMAN
ERMENEK
1
KARAMAN
SARIVELİLER
1
KIRIKKALE
MERKEZ
1
KIRIKKALE
DELİCE
1
KIRIKKALE
SULAKYURT
1
BATMAN
MERKEZ
1
BATMAN
SASON
1
ŞIRNAK
MERKEZ
1
2
ŞIRNAK
BEYTÜŞŞEBAP
1
BARTIN
MERKEZ
1
ARDAHAN
MERKEZ
1
1
ARDAHAN
GÖLE
1
ARDAHAN
HANAK
1
ARDAHAN
POSOF
1
IĞDIR
MERKEZ
1
IĞDIR
TUZLUCA
1
YALOVA
MERKEZ
1
2
KARABÜK
MERKEZ
1
KARABÜK
ESKİPAZAR
1
KİLİS
MERKEZ
1
2
OSMANİYE
MERKEZ
1
OSMANİYE
BAHÇE
1
DÜZCE
MERKEZ
1
1
DÜZCE
YIĞILCA
1
TOPLAM
81
345


Etiketler: , , , , , ,

Yorum yapmak, öneride bulunmak veya soru sormak için aşağıdaki boş alanları doldurunuz.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hakkımızda |Gizlilik |İletişim |🔍︎
F Klavye Dersleri
İKM Boy Kilo Hesaplama
KPSS Taban Puanları
KPSS Puan Hesaplama
DGS Taban Puanları
DGS Puan Hesaplama
Üniversite (YKS) Taban Puanları