YSK 103 Kadrolu Personel Alım İlanı

EğitimAilesi.Com » ilan » YSK 103 Kadrolu Personel Alım İlanı
Son Güncellenme Tarihi: 1 Ekim 2021
Yazar: ÜMİT SANCAR

Yüksek Seçim Kurulu 103 kadrolu personel alacak. 10 Veri hazırlama kontrol işletmeni, 3 şoför ve 90 zabıt katibi alımı yapılacaktır. Son başvuru tarihi 18/10/2021. Yüksek Seçim Kurulunun 103 kadrolu personel alımındaki detaylar:

YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı
Açıktan Personel Alım İlanı

Yüksek Seçim Kurulu merkez ve taşra teşkilatına, 30.11.2017 tarihli ve 7062 sayılı Yüksek Seçim Kurulunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 18.02.2018 tarihli ve 30336 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak  yürürlüğe  giren,  Yüksek  Seçim  Kurulu  Memur  Sınav,  Atama,  Yer  Değiştirme  ve  Nakil Yönetmeliği  kapsamında  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanununun  4/A  maddesine  göre  (kadrolu)  ekli listede sayısı, yeri, sınıfı ve unvanı belirtilen yerlere personel alınacaktır.
I-    BAŞVURU ZAMANI, ŞEKLİ, YERİ VE DİĞER HUSUSLAR
Başvuru  Tarihi:  Başvurular  07.10.2021  tarihinde  saat  09.00’da  başlayıp,  18.10.2021  tarihinde mesai bitimi itibariyle (saat 17.00) sona erecektir.
Başvuru      Şekli:      Başvurular,      Yüksek      Seçim      Kurulu      resmi      internet      sitesinde (https://www.ysk.gov.tr)  yer  alan  başvuru  formu  eksiksiz  ve  doğru  bir  şekilde  doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır. İlanda  belirtilen  şartlara  uygun  olmayan  başvurular  ile  posta  veya  diğer  iletişim  kanallarıyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
–      Başvuru  işlemini  uygun  şekilde  yaparak  tamamlayan  adaylara  başvuru  kayıt  numarası sistem   tarafından   otomatik   olarak   verilecektir.   Adaylar   yalnızca   bir   unvan   için   başvuru yapabileceklerdir. Aynı adayın birden fazla unvan için başvuru yapması halinde tüm başvuruları geçersiz sayılacak, bu şekilde sınava girenlerin kazanmış olsalar dahi atamaları yapılmayacaktır.
–      Şoför  unvanına  başvuracak  adayların,  geçerlilik  süresi  dolmamış  B  sınıfı  sürücü belgesi örneğini başvuru formunu doldururken ilgili alana yüklemeleri gerekmektedir.
–      Sözlü  sınava,  ilanda  belirtilen  Kamu  Personel  Seçme  Sınavı  (KPSS)  puan  türlerinden  en yüksek  puanı  alan  adaydan  başlamak  suretiyle  ve  ilk  defa  açıktan  atama  yapılacak  kadro sayısının  beş  katı  aday  çağırılacaktır.  Son  sıradaki  adayla  aynı  puana  sahip  olan  birden  fazla aday bulunması halinde, bu adayların tümü sözlü sınava çağırılacaktır.
–     Sıralamalar unvan bazında ayrı ayrı yapılacaktır.
–     Müracaatlar tamamlandıktan sonra, adaylar lisans mezunları için KPSSP3 puan türü, önlisans mezunları için KPSSP93 puan türü, lise mezunları için ise KPSSP94 puan türü esas alınarak en yüksek puana sahip adaydan başlanarak tek bir liste halinde puan sıralamasına tabi tutulacaktır.
–     Sözlü  sınava  girmeye  hak  kazanan  adayların  ad  ve  soyadları  ile  sınav  yerleri,  sözlü  sınav tarihinden  en  az  on  beş  gün  önce  Yüksek  Seçim  Kurulu  resmi  internet  sitesinde  ilan  edilmek suretiyle  duyurulacaktır.   Bu   ilan   tebliğ   hükmünde   olup   ayrıca   adaylara   yazılı   bildirimde bulunulmayacaktır.
–     Sözlü  sınava  adaylar  “fotoğraflı  ve  onaylı  bir  kimlik  belgesi  (T.C.  Kimlik  Numaralı  Nüfus Cüzdanı/  T.C.  Kimlik  Kartı/  T.C.  Kimlik  Numaralı  Sürücü  Belgesi/  Geçerli  Pasaport’tan  bir tanesi)” ile girebileceklerdir.
–     Taşra  teşkilatı  Zabıt  Katibi  kadroları  için  sözlü  sınava  katılacak  adayların  ilan  edilen yerlerden 30 adet yer için tercihte bulundukları imzalı talep istem dilekçelerini sözlü sınav günü Başkanlığımıza teslim etmeleri gerekmektedir.
–     Sözlü  sınavda;  atanılacak  kadronun  gerektirdiği  mesleki  bilgi  düzeyi  (50  puan),  Atatürk ilkeleri ve inkılap Tarihi bilgi düzeyi (15 puan), genel kültür bilgi düzeyi (15 puan) ile özgüveni, bilimsel  ve  teknolojik  gelişmelere  açıklığı,  temsil  kabiliyeti,  bir  konuyu  kavrama  ve  ifade yeteneği  konularından  (20  puan)  olmak  üzere,  toplam  100 puan üzerinden sınav kurulu üyeleri tarafından ayrı ayrı değerlendirme yapılacaktır.
–     Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için, sınav kurulunun verdiği puan ortalamasının en az 70 olması gerekmektedir.
–      Adayların nihai başarı puanı, KPSS  puanı ile sözlü sınav başarı puanının aritmetik ortalaması alınarak belirlenecektir.
–      Nihai    başarı    listesi,    fiziki    ortamda    istenilecek    evraklar    ile    bu    evrakların Başkanlığımıza teslim usulü ve süresi  Yüksek Seçim Kurulu resmi internet sitesinde duyurulacaktır.
–      Sınavı  kazananların  atamaları,  ilan  edilen  kadro  sayısını  geçmeyecek  şekilde  nihai başarı   listesine   ve   varsa   tercihlerine   göre   yapılır.   (Tercihlerine   bu   şekilde yerleştirilemeyenlerin  veya  tercihte  bulunmayanların atamaları Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığınca re’senyapılacaktır.)
–      Adayların  başarı  puanının  eşit  olması  halinde;  sırasıyla  merkezi  sınav  puanı,  sözlü sınav puanı ve diploma notu yüksek olan adaya öncelik verilecektir.
–      Haklarında  atama  şartlarının  kaybedilmesini  gerektirecek  nitelikteki  eylemlerinden dolayı   adli   bir   soruşturma   veya   kovuşturma   bulunanlardan   sınavda   başarılı sayılanların atamaları soruşturma veya kovuşturma sonuçlanıncaya kadar bekletilir.
–      Atanmaya  hak  kazandığı  halde  verilecek  süre  içerisinde,  belge  ile  ispatı  mümkün olan  mücbir  sebepler  dışında  göreve  başlamayanların  yerine,  nihai  başarı  puanına göre  en  yüksek  puandan  başlamak  üzere  varsa  yedeklerden  atama  yapılacaktır. Bunlar dışında kalanlar herhangi bir hak iddiasında bulunamazlar.
–      Aranılan  şartları  taşımadığı  veya  gerçeğe  aykırı  beyanda  bulunduğu  tespit  edilen adayların  atamaları   yapılmayacak  olup,  bu  hususların  sonradan  tespiti  halinde, yapılan  atama  işlemleri  iptal  edilerek  ilgililer  hakkında  5237  sayılı  Türk  Ceza Kanununun  ilgili  hükümleri  uygulanmak  üzere  Ankara  Cumhuriyet  Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
–      Başvuruda   bulunacakların   aşağıda   belirtilen   genel   ve   özel   şartları   taşımaları gerekmektedir.
II-  BAŞVURU ŞARTLARI Genel Şartlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinde belirtilen;
–      Türk vatandaşı olmak,
–      İlk defa Devlet memurluğuna atanacaklar için, yapılacak sınavın son başvuru tarihinde 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartını taşımak,
–      Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
–      Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen  bir  suçtan  dolayı  bir  yıl  veya  daha  fazla  süreyle  hapis  cezasına  ya  da  affa uğramış  olsa  bile  devletin  güvenliğine  karşı  suçlar,  Anayasal  düzene  ve  bu  düzenin işleyişine  karşı  suçlar,  zimmet,  irtikâp,  rüşvet,  hırsızlık,  dolandırıcılık,  sahtecilik, düzeni  kötüye  kullanma,  hileli  iflas,  ihaleye  fesat  karıştırma,  edimin  ifasına  fesat karıştırma,   suçtan   kaynaklanan   malvarlığı   değerlerini   aklama   veya   kaçakçılık suçlarından mahkum olmak,
–      Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek subay sınıfa geçirilmiş olmak,
–      Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
–      2020 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavında; Lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93, orta öğretim mezunları için KPSS94 puan türlerinden en az 70 puan almışolmak, Özel Şartlar
–      Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni ve Zabıt Katibi kadrolarına atanabilmek için; en az lise veya dengi okul mezunu olmak,
–      Şoför kadrosuna atanabilmek için;
1)   En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
2)   Geçerlilik süresi dolmamış B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
İlan olunur.

MERKEZ TEŞKİLATI
SAYI İL UNVAN SINIFI SAYISI
1 ANKARA VERİ HAZIRLAMA KONTROL İŞLETMENİ GİH 10
2 ANKARA ŞOFÖR GİH 3
TAŞRA TEŞKİLATI
SAYI İL İLÇE UNVAN SINIFI SAYISI
1 ADANA KARATAŞ ZABIT KATİBİ GİH 1
2 ADANA TUFANBEYLİ ZABIT KATİBİ GİH 1
3 ARDAHAN MERKEZ ZABIT KATİBİ GİH 1
4 ARTVİN ŞAVŞAT ZABIT KATİBİ GİH 1
5 ARTVİN YUSUFELİ ZABIT KATİBİ GİH 1
6 BALIKESİR KEPSUT ZABIT KATİBİ GİH 1
7 BALIKESİR MARMARA ZABIT KATİBİ GİH 1
8 BATMAN KOZLUK ZABIT KATİBİ GİH 1
9 BİLECİK MERKEZ ZABIT KATİBİ GİH 1
10 BİNGÖL KİĞI ZABIT KATİBİ GİH 1
11 BİTLİS HİZAN ZABIT KATİBİ GİH 1
12 ÇANAKKALE EZİNE ZABIT KATİBİ GİH 1
13 DENİZLİ ÇAMELİ ZABIT KATİBİ GİH 1
14 DENİZLİ ÇARDAK ZABIT KATİBİ GİH 1
15 DENİZLİ TAVAS ZABIT KATİBİ GİH 1
16 DİYARBAKIR ÇÜNGÜŞ ZABIT KATİBİ GİH 1
17 DİYARBAKIR ÇINAR ZABIT KATİBİ GİH 1
18 DİYARBAKIR ERGANİ ZABIT KATİBİ GİH 1
19 DİYARBAKIR HANİ ZABIT KATİBİ GİH 1
20 DİYARBAKIR KULP ZABIT KATİBİ GİH 1
21 EDİRNE MERKEZ ZABIT KATİBİ GİH 1
22 EDİRNE ENEZ ZABIT KATİBİ GİH 1
23 EDİRNE UZUNKÖPRÜ ZABIT KATİBİ GİH 1
24 ELAZIĞ MADEN ZABIT KATİBİ GİH 1
25 ERZİNCAN REFAHİYE ZABIT KATİBİ GİH 1
26 ERZURUM HORASAN ZABIT KATİBİ GİH 1
27 ERZURUM İSPİR ZABIT KATİBİ GİH 1
28 ERZURUM PASİNLER ZABIT KATİBİ GİH 1
29 ERZURUM TORTUM ZABIT KATİBİ GİH 1
30 ERZURUM ŞENKAYA ZABIT KATİBİ GİH 1
31 GİRESUN ALUCRA ZABIT KATİBİ GİH 1
32 HAKKARİ MERKEZ ZABIT KATİBİ GİH 2
33 HAKKARİ ŞEMDİNLİ ZABIT KATİBİ GİH 1
34 HATAY REYHANLI ZABIT KATİBİ GİH 1
35 HATAY YAYLADAĞI ZABIT KATİBİ GİH 1
36 IĞDIR MERKEZ ZABIT KATİBİ GİH 1
37 IĞDIR TUZLUCA ZABIT KATİBİ GİH 1
38 IĞDIR ARALIK ZABIT KATİBİ GİH 1
39 İSTANBUL İL ZABIT KATİBİ GİH 1
40 İSTANBUL ADALAR ZABIT KATİBİ GİH 1
41 İSTANBUL ARNAVUTKÖY ZABIT KATİBİ GİH 1
42 İSTANBUL ESENLER ZABIT KATİBİ GİH 1
43 İSTANBUL ŞİLE ZABIT KATİBİ GİH 1
44 İSTANBUL ÜMRANİYE ZABIT KATİBİ GİH 1
45 İZMİR ÖDEMİŞ ZABIT KATİBİ GİH 1
46 KARABÜK SAFRANBOLU ZABIT KATİBİ GİH 1
47 KARS ARPAÇAY ZABIT KATİBİ GİH 1
48 KARS KAĞIZMAN ZABIT KATİBİ GİH 1
49 KARS SELİM ZABIT KATİBİ GİH 1
50 KASTAMONU TOSYA ZABIT KATİBİ GİH 1
51 KAYSERİ SARIZ ZABIT KATİBİ GİH 1
52 KIRIKKALE SULAKYURT ZABIT KATİBİ GİH 1
53 KIRKLARELİ DEMİRKÖY ZABIT KATİBİ GİH 1
54 KOCAELİ KARTEPE ZABIT KATİBİ GİH 1
55 KÜTAHYA SİMAV ZABIT KATİBİ GİH 1
56 KÜTAHYA EMET ZABIT KATİBİ GİH 1
57 KÜTAHYA GEDİZ ZABIT KATİBİ GİH 2
58 KÜTAHYA TAVŞANLI ZABIT KATİBİ GİH 1
59 MALATYA HEKİMHAN ZABIT KATİBİ GİH 1
60 MARDİN MAZIDAĞI ZABIT KATİBİ GİH 1
61 MARDİN SAVUR ZABIT KATİBİ GİH 1
62 MERSİN AYDINCIK ZABIT KATİBİ GİH 1
63 MUŞ BULANIK ZABIT KATİBİ GİH 1
64 ORDU GÖLKÖY ZABIT KATİBİ GİH 1
65 RİZE ÇAYELİ ZABIT KATİBİ GİH 1
66 SAKARYA AKYAZI ZABIT KATİBİ GİH 1
67 SAMSUN LADİK ZABIT KATİBİ GİH 1
68 SİİRT BAYKAN ZABIT KATİBİ GİH 1
69 SİNOP TÜRKELİ ZABIT KATİBİ GİH 1
70 ŞANLIURFA SİVEREK ZABIT KATİBİ GİH 1
71 ŞANLIURFA HALFETİ ZABIT KATİBİ GİH 1
72 ŞIRNAK MERKEZ ZABIT KATİBİ GİH 2
73 TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ZABIT KATİBİ GİH 1
74 TEKİRDAĞ HAYRABOLU ZABIT KATİBİ GİH 1
75 TEKİRDAĞ SARAY ZABIT KATİBİ GİH 1
76 TOKAT ALMUS ZABIT KATİBİ GİH 1
77 TUNCELİ MAZGİRT ZABIT KATİBİ GİH 1
78 UŞAK EŞME ZABIT KATİBİ GİH 1
79 VAN BAŞKALE ZABIT KATİBİ GİH 1
80 VAN ÇALDIRAN ZABIT KATİBİ GİH 1
81 VAN ÇATAK ZABIT KATİBİ GİH 1
82 VAN ÖZALP ZABIT KATİBİ GİH 1
83 VAN SARAY ZABIT KATİBİ GİH 1
84 YOZGAT ÇAYIRALAN ZABIT KATİBİ GİH 1
85 YOZGAT AKDAĞMADENİ ZABIT KATİBİ GİH 1
86 YOZGAT SARIKAYA ZABIT KATİBİ GİH 1
87 ZONGULDAK DEVREK ZABIT KATİBİ GİH 1
TOPLAM 90


Etiketler: , , ,

Yorum yapmak, öneride bulunmak veya soru sormak için aşağıdaki boş alanları doldurunuz.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Hakkımızda |Gizlilik |İletişim |🔍︎
F Klavye Dersleri
İKM Boy Kilo Hesaplama
KPSS Taban Puanları
KPSS Puan Hesaplama
DGS Taban Puanları
DGS Puan Hesaplama
Üniversite (YKS) Taban Puanları