Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 7 İşçi Alım İlanı

EğitimAilesi.Com » ilan » Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 7 İşçi Alım İlanı
Son Güncellenme Tarihi: 11 Ekim 2021
Yazar: ÜMİT SANCAR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre 7 sürekli işçi alımı gerçekleştirilecektir. Resmi Gazetede yapılan duyuru şu şekilde:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:
SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı taşra birimlerinde çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığı ile usta gemici unvanında 7 sürekli işçi alımı yapılacaktır

GENEL ŞARTLAR

1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
2) Başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,
3) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
4) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
5) Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 10’uncu maddesinin dördüncü fıkrası gereğince ilgili KPSS puan türünden 60 (altmış) ve üzeri puan almış olmak,
6) Erkek adaylar için; askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),
7) Tam zamanlı ve vardiyalı çalışmaya engel sağlık durumu bulunmamak,
8) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak, şartları aranır

ÖZEL ŞARTLAR

1) Herhangi bir ön lisans programından mezun olmak,
2) 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) P93 puan türünden 60 (altmış) ve
üzeri puana sahip olmak,
3) Usta Gemici veya güverte sınıfı daha üst bir yeterlilikte en az 3 (üç) yıl deniz hizmeti bulunmak ve bunu belgelemek (çalışılan iş yerinden bu görevin yapıldığına dair alınan antetli ve onaylı belge vs.),
4) Yeterliliği ile alakalı her türlü güncel ve uluslararası kuralların gerektirdiği sertifikalara(stcw vb.) ve belgelere sahip olmak,
5) Öncelik hakkına sahip olan adaylar için; Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğinin 5’inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmanın yanı sıra özel ve genelde belirtilen tüm şartları taşıyor olmak,
6) Sınav başvurusunun son günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak, şartları aranır.

BAŞVURU ŞEKLİ VE BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

1) Başvuru şartlarını taşıyan adaylar 11-15 Ekim 2021 tarihleri arasında(www.iskur.gov.tr) internet sitesinden, en yakın İşkur hizmet merkezinden ya da ALO 170 telefon hattı üzerinden başvuru yapabileceklerdir.
2) Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.
3) KPSS (P93) puanıyla başvuran talep şartlarına uygun adaylar arasından, en yüksek KPSS (P93) puanından başlanmak üzere açık iş sayısının dört katı aday ile öncelik hakkına sahip olarak başvuran adaylardan talep şartlarına uygun olanlar arasından, öncelik hakkı sahipliğine ilişkin belgenin tarihi esas alınarak ve eski tarihli belgelerden başlanmak suretiyle, açık iş sayısının dört katı aday İŞKUR tarafından belirlenerek Bakanlığımıza bildirilecektir.
4) İlan edilen listelerle birlikte adaylardan istenilecek genel ve özel şartlara ilişkin belgeler şahsen veya posta yoluyla “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Hakkı Turayliç Caddesi No.5Emek, Çankaya/ANKARA” adresine teslim etmeleri istenilecek ve teslim edilen belgeler incelendikten sonra sözlü sınava katılmaya hak kazananlara ait nihai liste Bakanlığımız(www.uab.gov.tr) internet sitesinde yayımlanacak olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
5) Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya gerçeğe aykırı belge verdiği tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya gerçeğe aykırı belge verdiği tespit edilenler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
6) İlan edilen başvuru şartlarını taşımayan adaylar sözlü sınava çağırılmayacaktır

SÖZLÜ/UYGULAMALI SINAV YERİ VE TARİHİ

Sözlü/Uygulamalı sınav, İstanbul’ da yapılacak olup sınav tarihi ve yerine ilişkin duyuru Bakanlığımız (www.uab.gov.tr) internet sitesinden yapılacak ve adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

SÖZLÜ SINAV KONULARI VE DEĞERLENDİRME

1) Sözlü sınavda adaylar, Mesleki Alan (40 puan), Genel Kültür (20 puan), Bakanlık Teşkilatı/Bakanlık Görev ve Yetki Alanı (20 puan), Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10puan), Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade etme yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan)konularından olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden sözlü sınava alınacaktır.
2) Mesleki alan (40 puan) ile ilgili değerlendirme, sözlü soru haricinde adayların mesleki bilgi ve becerileri ile yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak seyir tecrübesine yönelik yapılacak uygulamalı sınav ile belirlenecektir.
3) Sözlü sınav puanı, sözlü ve uygulamalı olarak yapılacak değerlendirme sonucunda 100tam puan üzerinden değerlendirilmek üzere her bir üyenin vereceği puanların aritmetik ortalamasının alınmasıyla belirlenecektir.
4) Adaylar sözlü sınava gelirken geçerli kimlik belgelerinden birini [T.C. Kimlik No yazılı güncel fotoğraflı nüfus cüzdanı, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı (Yeni Kimlik), süresi geçerli pasaport, Geçici Kimlik Belgesi (Yeni kimlik çıkartmak için)] yanlarında bulunduracaklardır. Belirtilen kimlik belgeleri dışında başka bir belge kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecek olup kimlik belgeleri bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır.
5) Bakanlık sözlü sınav yeri ve tarihleriyle ilgili değişiklik yapma hakkına sahiptir. Sınav tarihinde değişiklik olması halinde Bakanlığımızın (www.uab.gov.tr) internet sitesinde duyuru yapılacak olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

BAŞARI SIRALAMASI

1) Adayların başarı puanı, KPSS P93 puanının %40’ının, sözlü sınav puanının %60’ınınalınmasıyla belirlenecek olup, en yüksek başarı puanından başlanmak üzere yapılacak sıralama ile de başarı sıralaması belirlenecektir.
2) Adayların başarı puanının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır.
3) Başarı sıralamasına göre açık iş sayısı kadar asıl ve aynı sayıya kadar yedek aday belirlenecek olup Bakanlığımız (www.uab.gov.tr) internet sitesinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır

DİĞER HUSUSLAR

1) Asıl adaylar, haklarında yapılacak Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmasının olumlu sonuçlanmasına müteakip göreve başlatılacaklardır.
2) Alınacak işçi personelin deneme süresi 60 (altmış) gün olup, İş Kanunu’nun 15’incimaddesine istinaden belirtilen sürenin uzatılması mümkün bulunmaktadır.
3) İşe başlayacak adaylar Kurumun öngördüğü yerde çalışmayı kabul etmiş sayılır.
4) Adaylar vardiyalı çalışma düzenini kabul etmiş sayılır ve vardiyalı çalışmaya engel bir durumunun olmaması gerekmektedir.
5) Belirtilmeyen hususlarda ilgili mevzuat hükümleri gereğince işlem tesis edilecektir. İlanen duyurulur

AÇIK İŞ SAYISINA İLİŞKİN İL VE BİRİM DAĞILIMI
İL BİRİM Unvan KADRO SAYISI
İstanbul İstanbul Liman Başkanlığı Usta Gemici 2
Antalya Antalya Liman Başkanlığı Usta Gemici 1
Kocaeli Kocaeli Liman Başkanlığı Usta Gemici 1
Balıkesir Marmara Liman Başkanlığı Usta Gemici 1
İzmir İzmir Liman Başkanlığı Usta Gemici 1
Muğla Göcek Liman Başkanlığı Usta Gemici 1


Etiketler:

Yorum yapmak, öneride bulunmak veya soru sormak için aşağıdaki boş alanları doldurunuz.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Hakkımızda |Gizlilik |İletişim |🔍︎
F Klavye Dersleri
İKM Boy Kilo Hesaplama
KPSS Taban Puanları
KPSS Puan Hesaplama
DGS Taban Puanları
DGS Puan Hesaplama
Üniversite (YKS) Taban Puanları