Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu 10 Sözleşmeli Personel Alacak

EğitimAilesi.Com » ilan » Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu 10 Sözleşmeli Personel Alacak
Son Güncellenme Tarihi: 20 Ekim 2021
Yazar: ÜMİT SANCAR

Türkiye insan Hakları ve Eşitlik Kurumu 10 Sözleşmeli Personel alacağını duyurdu. Duyuruya göre 4 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 5 Destek Personeli ve 1 Teknisyen alımı gerçekleştirecektir. Başvurular 1 Kasım – 12 Kasım 2021 tarihleri arasında e-Devlet üzerinde Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak, e-Devlet üzerinden yapılacaktır. İlgili duyuru şu şekilde:

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumundan:
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Kurumumuz bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası, Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 8 ve 11’inci maddeleri, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar kapsamında sözleşmeli pozisyonda istihdam edilmek üzere 2 Kadın koruma ve güvenlik görevlisi, 2 Erkek koruma ve güvenlik görevlisi, temizlik, basit bakım ve ısıtma gibi temel hizmetleri yerine getirmek üzere 5 destek personeli, 1 teknisyen olmak üzere toplam 10 sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.
Sözleşmeli personel alımı KPSS sınav puanları esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak ilgili sözleşmeli pozisyonunun 10 (on) katı aday arasından, Kurumumuz tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre gerçekleştirilecektir.
1. Sözleşmeli Pozisyonlara Yerleşebilmek İçin Gereken Şartlar
1.1. Genel Şartlar
a) Türk Vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;
* Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.
* Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.
* Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.
c) Askerlik hizmetini yapmış yahut erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak ya da askerlikle ilgisi bulunmamak,
d) 2020 ya da 2021 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonucu en az 60 puan almış olmak (lisans düzeyinde KPSSP3, ön lisans düzeyinde KPSSP93, ortaöğretim düzeyinde KPSSP94 puan türünde)
e) Son başvuru tarihi olan 12/11/2021 itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmakla birlikte 01.01.2021 tarihi itibarıyla 30 (otuz) yaşını bitirmemiş olmak, (01.01.1991 ve sonraki doğumlular başvurabilecektir.)
f) Mesleğin ifasına engel olacak bir hastalığı bulunmadığını, tam teşekküllü sağlık kurumlarından alınacak sağlık kurulu raporuyla belgelendirmek.
g) Hizmet göreceği sınıfla ilgili özel kanun veya diğer mevzuatta aranan şartları taşımak.
1.2. Özel şartlar:
A – Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonlarına başvurabilmek için
a) En az iki yıllık ön lisans mezunu olmak,
b) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak, (Asıl listeye giren adayların atama için bu belgeyi ibraz etmeleri gerektiğinden belgenin geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekir.)
c) Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,
d) Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak.
e) Gece ve gündüz, iç ve dış mekânda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak,
f) Erkeklerde 175 cm, kadınlarda 165 cm’den kısa boylu olmamak, (Asıl listede yer alan adaylardan bir sağlık kuruluşundan alınan boy-kilo gösterir belge istenecektir.)
g) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 20’den fazla veya az olmamak, (Örneğin;175 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 75+20=95’ten fazla, 75-20=55’ten az olmaması gerekmektedir.)
B – Sözleşmeli Destek Personeli pozisyonlarına başvurabilmek için;
a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
C – Sözleşmeli Teknisyen pozisyonuna başvurabilmek için;
a) Meslek liseleri veya teknik liselerin Elektrik, Elektronik bölümlerinden ya da Elektrik elektronik teknolojisi alanından mezun olmak, gerekmektedir.
1.3. Başvuru tarihi :
Başvurular 01/11/2021 günü başlayıp, 12/11/2021 günü mesai saati bitiminde sona erecektir. Başvuruların, 12.11.2021 Cuma günü saat 23:59’a kadar tamamlanmış olması gerekmektedir
1.4. Başvuru yeri ve şekli:
* Adaylar başvurularını 1 Kasım – 12 Kasım 2021 tarihleri arasında e-Devlet üzerinde Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak, e-Devlet üzerinden yapacaktır.
* Adaylar bu ilanda yer alan yalnızca bir sözleşmeli pozisyon için başvuru yapabilecektir. Birden fazla pozisyona başvurusu tespit edilen adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.
* Adayların başvuru işlemini tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. “Başvurularım” ekranından “Başvuru Alındı” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu hususta sorumluluk başvuru yapan adaya aittir.
2. Başvuruların Değerlendirilmesi ve Duyurulması
* Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, 2020 ya da 2021 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavının ( KPSS ) ilgili puan türü esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak sözleşmeli personel pozisyonunun 10 (on) katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. Bu sıralamaya ilgili sözleşmeli pozisyonda son sıradaki aday ile aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sözlü sınava kabul edilecektir. Adaylar Kariyer Kapısı Platformu üzerinden sınav sonuçlarını görüntüleyebileceklerdir.
* Sözlü sınav 22/11/2021 Pazartesi günü Kocatepe Mah. Yüksel Cad. No:23 Çankaya/Ankara adresinde yer alan Kurum binamızda yapılacaktır.
3. Sınav Şekli ve Konuları
Sözlü sınav;
a) İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi (50 puan),
b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi (15 puan),
c) Genel kültür (15 puan),
d) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği (20 puan), konularından oluşmaktadır.
Adayın sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 60 puan alması gerekecektir.
4. Nihai Sonuçların İlanı Nihai başarı listesi adayların merkezi ve sözlü sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlayarak sıralanması suretiyle düzenlenecektir. Güvenlik ve koruma görevlisi pozisyonları için kadın ve erkek adaylar ayrı ayrı değerlendirilecektir. Adaylar Kariyer Kapısı Platformu üzerinden sonuçlarını görüntüleyebileceklerdir.
5. Ataması Yapılanlardan Göreve Başlamadan Önce İstenecek Belgeler
* 2020 ya da 2021 KPSS (B) grubu sonuç belgesi,
* Diploma veya e-Devlet üzerinden alınacak mezuniyet belgesi,
* Güvenlik ve koruma görevlisi pozisyonuna yapılan başvuru için istenilen belge,
* Güncel tarihli adli sicil kaydını gösterir belge,
* Sağlık kurulu raporu,
6. Sözleşme Ücretleri
Alınacak sözleşmeli personelin asgari nitelikleri ve hizmet sürelerine göre alacakları brüt aylık ücreti ek-1 tabloda gösterilmiştir.
7. Diğer Hususlar
* Gerçeğe aykırı belge veren, beyanda bulunan veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenen belgeleri ibraz etmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacak; hizmet sözleşmesi yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
* Atama şartlarını taşımadığı sonradan tespit edilenlerin hizmet sözleşmesi yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
* Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshedenler, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe, bu ilan kapsamında başvuruda bulunamayacak; aykırı durumu tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
* Sınav başvurusu ve/veya atama aşamasında yanlış bilgi, beyan ve sahte belge vererek ya da belgelerde tahrifat, silinti ve kazıntı yapmak suretiyle Kurumu yanıltanlar hakkında, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Kurumu yanıltanlar kamu görevlisi ise bu durum ayrıca çalıştıkları kurumlara da bildirilir.
İlan olunur.
Ek-1: Asgari Nitelikler ve Brüt Ücret Miktarları

Unvanı Adet Brüt Aylık Ücret (TL) Asgari Nitelikler
Koruma ve Güvenlik Görevlisi 4 4.523,28
4,554,70
4.616,40
4,678,09
4.800,31
10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen şartları taşımak. Hizmet yılı;
a) 5 yıldan az olanlar
b) 5 yıldan 10 yıla kadar olanlar
c) 10 yıldan 15 yıla kadar olanlar
d) 15 yıldan 20 yıla kadar olanlar
e) 20 yıldan fazla olanlar
Destek Personeli 5 3.788,21
3.846,09
3.903,60
3.962,13
4.020,00
Temizlik, basit bakım, ısıtma gibi hizmetleri yerine getirmek üzere en az ortaöğretim kurumlarından mezun olmak Hizmet yılı;
a) 5 yıldan az olanlar
b) 5 yıldan 10 yıla kadar olanlar
c) 10 yıldan 15 yıla kadar olanlar
d) 15 yıldan 20 yıla kadar olanlar
e) 20 yıldan fazla olanlar
Teknisyen 1 4.244,58
4.360,33
4.476,02
4,591,76
7.707,45
Alanıyla ilgili en az ortaöğretim mezunu olmak Hizmet yılı;
a) 5 yıldan az olanlar
b) 5 yıldan 10 yıla kadar olanlar
c) 10 yıldan 15 yıla kadar olanlar
d) 15 yıldan 20 yıla kadar olanlar
e) 20 yıldan fazla olanlar


Etiketler:

Yorum yapmak, öneride bulunmak veya soru sormak için aşağıdaki boş alanları doldurunuz.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Hakkımızda |Gizlilik |İletişim |🔍︎
F Klavye Dersleri
İKM Boy Kilo Hesaplama
KPSS Taban Puanları
KPSS Puan Hesaplama
DGS Taban Puanları
DGS Puan Hesaplama
Üniversite (YKS) Taban Puanları