Türk Patent ve Marka Kurumu 7 Uzman Yardımcısı Alacak

EğitimAilesi.Com » ilan » Türk Patent ve Marka Kurumu 7 Uzman Yardımcısı Alacak
Son Güncellenme Tarihi: 31 Ekim 2021
Yazar: ÜMİT SANCAR

Türk Patent ve Marka Kurumu 7 adet Uzman Yardımcısı alacağını duyurdu. Sınai Mülkiyet Uzman Yardımcısı kadrosuna alınacak olan personel ile ilgili duyuru şu şekilde:

Kaynak: Resmi Gazete,

Türk Patent ve Marka Kurumundan:

SINAİ MÜLKİYET UZMAN YARDIMCISI KADROLARINA GİRİŞ SINAVI İLANI

Türk Patent ve Marka Kurumu Sınai Mülkiyet Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri uyarınca Kurumumuzda Sınai Mülkiyet Uzmanı olarak yetiştirilmek üzere, sözlü giriş sınavı ile aşağıda bölümü, unvanı, sınıfı, derecesi, kadro sayısı, KPSS puan türü ve taban puanı ile YDS taban puanı belirtilen toplam 7 (yedi) adet Sınai Mülkiyet Uzman Yardımcısı kadrosuna personel alınacaktır.

 

FAKÜLTE/BÖLÜM

 

UNVANI

 

SINIF

 

DERECE

 

KADRO SAYISI

 

KPSS

Puan Türü

KPSS

Taban Puanı

YDS

Taban Puanı

 

Eczacılık

Sınai Mülkiyet Uzman Yardımcısı  

GİH

 

8

 

2

 

KPSSP1

 

80

 

70

 

İşletme

Sınai Mülkiyet Uzman

Yardımcısı

 

GİH

 

9

 

3

 

KPSSP28

 

80

 

70

Endüstri Ürünleri

Tasarımı, Endüstriyel Tasarım

 

Sınai Mülkiyet Uzman Yardımcısı

 

GİH

 

8

 

2

 

KPSSP1

 

70

 

70

A – GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak,
 • En az dört yıllık lisans eğitimi veren siyasal bilgiler, işletme, iktisadi ve idari bilimler, eczacılık, güzel sanatlar fakülteleri veya fakültelerin tasarım bölümleri ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarının Tablo-1’de belirtilen öğrenim dallarından (bölümlerinden) mezun olmak,
 • Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından; (A) grubu kadrolar için 2020-2021 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS) Tablo-1’de belirtilen puan türlerinden asgari puanı almış olmak,
 • Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) İngilizce dilinden en az (C) düzeyinde veya uluslararası geçerliliği bulunan ve ÖSYM Yönetim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan buna denk puan aldığına ilişkin belgeye sahip olmak.
 • Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış

B – BAŞVURU TARİHİ, ŞEKLİ VE İSTENİLEN BELGELER

 • Başvurular, şartları taşıyan adaylar tarafından, Resmî Gazete’de yayımlanan ilan tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içinde elektronik ortamda Kurumumuz resmi internet sitesinin (www.turkpatent.gov.tr) duyurular bölümünde yayımlanan form eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurularak yapılacaktır.
 • Sadece Kurum internet sitesi üzerinden yapılan başvurular geçerli olup, Kurumumuza elden veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul
 • Giriş sınavına katılma başvurusu yapan ve katılma şartlarını taşıyan adaylardan; Tablo- 1’de belirtilen her grup için belirlenen KPSS puan türünden en yüksek puana sahip olandan başlamak üzere yapılan sıralama sonucunda, atama yapılacak kadro sayısının en fazla 4 katı kadar aday (son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar dahil), sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır.
 • Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri, sınavın yapılacağı yer, şekil, tarih ve saat ile istenilen belgeler, sınav tarihinden en az 15 (onbeş) gün önce Kurumumuz internet sitesinde (www.turkpatent.gov.tr) ilan edilecektir.

 

 • Sözlü sınava girecek adaylardan;
  1. Kurumumuz resmi internet sitesi (www.turkpatent.gov.tr) üzerinden oluşturulan başvuru formu,
  2. Mezuniyet belgesinin veya çıkış belgesinin ya da eğitimini yurt dışında tamamlamış olanlar için diploma denklik belgesinin aslı (Belgenin aslı ile başvuruda bulunulması halinde Kurumca bir örneği tasdik edilerek aslı iade edilecektir) veya mezun oldukları fakülte ya da noter tasdikli sureti,
  3. KPSS sonuç belgesinin ÖSYM internet sitesinden alınmış kontrol kodlu örneği, ç) Yabancı dil belgesinin aslı veya sonuç belgesinin kontrol kodlu örneği,
  4. C. Kimlik Numarası beyanı (nüfus cüzdanı fotokopisi) istenecektir.

C – SÖZLÜ SINAV KONULARI

Sözlü sınav;

 1. Türk Patent ve Marka Kurumu Sınai Mülkiyet Uzmanlığı Yönetmeliğinin 10’uncu

maddesinde belirtilen sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

 1. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
 2. Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
 3. Genel yetenek ve genel kültürü,
 4. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilecektir.

D – SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

 • Adaylar, Sınav Kurulu tarafından, Sözlü Sınav Konuları başlığı altında belirtilmiş (a) bendi için elli puan, (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilecektir.
 • Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Sınav Kurulu başkanı ve üyelerince yüz tam puan üzerinden verilen sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması en az yetmiş olmalıdır.
 • Adayların başarı puanı, sözlü sınav puanı olup, Tablo-1’de belirtilen her grup kendi içinde başarı puanı en yüksek olan adaydan başlamak suretiyle sıralanacaktır. Başarı puanlarının eşitliği halinde, KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır. Bu sıralama sonucunda, ilanda belirtilen toplam kadro sayısı kadar asil aday ile ilanda belirtilen toplam kadro sayısının yarısı kadar yedek aday

E – SINAV SONUÇLARININ İLANI VE SONUÇLARA İTİRAZ

 • Giriş sınavını asil ve yedek olarak kazananlar, Kurumumuz internet sitesinde (www.turkpatent.gov.tr) ilan edilecek olup, sonuçlara ilişkin ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
 • Adaylar giriş sınavı sonuçlarına, ilan tarihinden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde yazılı

olarak itiraz edebilirler.

F – DİĞER HUSUSLAR

 • Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar sözlü sınav tarihinde fotoğraflı nüfus cüzdanı veya ehliyet ibraz ederek sınava alınacaklardır.
 • Giriş sınavını kazananlardan, başvuruda istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulundukları tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış ise iptal edilir. Ayrıca, bu kişiler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu şekilde, Kurumu yanıltanlar kamu görevlisi ise ayrıca çalıştıkları kuruma da bu durum
 • Asıl listedeki adaylardan müracaat etmeyenler veya herhangi bir nedenle ataması yapılamayanlar ya da atamadan sonra ayrılanlar olduğu takdirde, yerlerine yedek listeden atama yapılacaktır. Yedek listede yer alan adayların hakları, sınav sonucunun ilan tarihinden itibaren altı ay geçerlidir ve daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil

İlan olunur.                                                                                                 10446/1-1

Daha detaylı bilgi için lütfen kurumun web sayfasını ziyaret ediniz veya kurumla iletişime geçiniz.


Etiketler:

Yorum yapmak, öneride bulunmak veya soru sormak için aşağıdaki boş alanları doldurunuz.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Hakkımızda |Gizlilik |İletişim |🔍︎
F Klavye Dersleri
İKM Boy Kilo Hesaplama
KPSS Taban Puanları
KPSS Puan Hesaplama
DGS Taban Puanları
DGS Puan Hesaplama
Üniversite (YKS) Taban Puanları