KYK PERSONEL ALIM İLANI

EğitimAilesi.Com » ilan » KYK PERSONEL ALIM İLANI
Son Güncellenme Tarihi: 1 Mayıs 2020
Yazar: ÜMİT SANCAR


T.C.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ DİYETİSYEN, PSİKOLOG, BÜRO PERSONELİ VE DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) ALIM DUYURUSU

 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” çerçevesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere, aşağıdaki Ek-1 sayılı tabloda dağılımı gösterilen 10 (on) adet Diyetisyen ve 5 (beş) adet Destek Personeli (Şoför) olmak üzere 15 (on beş) adet, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere aşağıdaki Ek-2 sayılı tabloda dağılımı gösterilen 162 (yüz altmış iki) adet Diyetisyen, 44 (kırk dört) adet Psikolog, 162 (yüz altmış iki) adet Büro Personeli, 81 (seksen bir) adet Destek Personeli (Şoför) olmak üzere toplam 449 (dört yüz kırk dokuz) sözleşmeli personel alınacaktır. 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan ek 2’inci maddesinin (b) fıkrasına göre usulüne uygun olarak başvuru yapanlar arasından KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle yerleştirme yapılacaktır.

I-         BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

 1. Türk vatandaşı olmak,
 2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 4. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin 6 ncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını taşımak (Askerde olan adaylar da sınava başvurabileceklerdir. Ancak, yoklama kaçağı ve bakaya durumunda bulunan adayların sınava başvuruları kabul edilmeyecektir.
 5. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
 6. Arşiv Araştırması yapılmış olmak,
 7. Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik aylığı almıyor olmak, (Dul ve yetim aylığı hariç)

 

 

(i) 22 Mayıs 2016 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP3 puan türü esas alınacaktır.

 

 

Adaylar başvurularını, 09.05.2018 tarihinden 18.05.2018 tarihi saat 23:59’a kadar Gençlik ve Spor Bakanlığı Personel Alımı Online Başvuru Sistemi (http://basvuru.gsb.gov.tr) üzerinden elektronik ortamda yapacaklardır. Elektronik ortamda başvuru formu doldurulmadan yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuru formuna yüklenecek belgeler;

 1. Diploma veya mezuniyet belgesi (yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan adaylar için YÖK tarafından denkliği onaylanmış belge),
 2. Erkek adaylar için askerlik durumuna ilişkin e-Devlet kapısı (turkiye.gov.tr) üzerinden alınan Askerlik Durum Belgesi,
 3. Vesikalık fotoğraf, son altı ay içinde çekilmiş ve adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayabilecek nitelikte olacaktır.
 4. Destek Personeli (Şoför) sürücü belgesi,

Adaylar başvuru formunda merkez teşkilatı veya taşra teşkilatında görev yapmak istedikleri birimi belirteceklerdir. Her aday sadece bir birim ve pozisyon tercihinde bulunabilecektir.

Değerlendirmeler KPSS (B) grubu puan sıralamasıyla yapılacak olup, KPSS (B) grubu puanlarının eşit olması durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olan, bunun da aynı olması halinde yaşı büyük olan aday tercih edilecektir Asıl aday sayısının iki katı kadar yedek aday belirlenecek olup herhangi bir nedenle boşalacak pozisyona puan sıralaması esas alınmak suretiyle yedek adaylardan alım yapılacaktır. Alım sonuçları, yeni bir alım yapılmadığı takdirde alım sonucunun ilan tarihini takip eden bir yıl süreyle geçerli olacaktır,

Asıl ve yedek adaylar, (www.gsb.gov.tr) ve (www.yurtkur.gsb.gov.tr) internet adreslerinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

İstihdam edilmeye hak kazananlardan istenilecek belgeler ve teslim tarihi, (www.gsb.gov.tr) ve (www.yurtkur.gsb.gov.tr) internet adreslerinde ilan edilecek olup, kişilere ayrıca herhangi bir tebligat yapılmayacaktır.

Yerleştirme sonuçlarına ilişkin itirazlar, sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 5 iş günü içinde yazılı olarak Genel Müdürlük İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına yapılacaktır. İtirazlar, en fazla 5 iş günü içinde incelenerek karara bağlanacaktır. Sonucu adaya yazılı olarak bildirilecektir. Sonuçların ilan edilmesinden itibaren 5 iş günü içinde yazılı olarak ulaşmayan veya T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adres bilgileri bulunmayan itiraz dilekçeleri ile e-mail ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

 

Merkez teşkilatında göreve başlamaya hak kazanan adaylar İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına, taşra teşkilatında göreve başlamaya hak kazanan adaylar ise ilgili il müdürlüklerine istenilen belgeleri belirtilecek tarihe kadar şahsen teslim edeceklerdir. Posta, kargo veya kurye ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. Ancak fiilen askerlik görevinde bulunanlar ile hastalık veya doğum mazereti nedeniyle belgelerini teslim etmeye gidemeyecek durumda olanlar (durumlarını belirten askerlik belgesi, doğum raporu veya hastalık raporu ibraz etmeleri kaydıyla) belgelerini yakınları aracılığıyla teslim edebileceklerdir.

Belgeleri teslim alınan adayların, Arşiv Araştırmasının sonuçlanmasını müteakip yazılı tebligat yapılmak suretiyle hizmet sözleşmesi imzalatılarak göreve başlamaları sağlanacaktır.

Doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle sözleşme imzalamaya gelemeyecek durumda olanların; bu durumlarını belgelendirmeleri halinde kanuni mazeretlerinin sona ermesini müteakip hizmet sözleşmeleri imzalatılarak göreve başlamaları sağlanacaktır.

Asıl listede yer alanlardan göreve başlama işlemlerinin yapılması için geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanlar göreve başlatılmayacaktır. Bu adaylar için yerleştirme sonuçları kazanılmış hak sayılmayacaktır.

 

 

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin yerleştirmeleri geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler, hiçbir hak talep edemeyecek ve haklarında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Ayrıca adayların durumu; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince değerlendirilecek ve bu hükme aykırı durumu tespit edilenlerin başvuruları ve sınav sonuçları geçersiz sayılacaktır.

 

İlanen duyurulur.

 

EK-1: MERKEZ TEŞKİLATI SÖZLEŞMELİ PERSONEL KONTENJAN TABLOSU

 

BİRİMİ

 

DİYETİSYEN

DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR
MERKEZ 10 5
TOPLAM 10 5

 

EK-2: TAŞRA TEŞKİLATI SÖZLEŞMELİ PERSONEL KONTENJAN TABLOSU

 

 

İL

 

DİYETİSYEN

 

PSİKOLOG

BÜRO PERSONELİ DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR  

İL

 

DİYETİSYEN

 

PSİKOLOG

BÜRO PERSONELİ DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR
ADANA 2 1 KAHRAMANMARAŞ 2 1 3 1
ADIYAMAN 2 1 3 1 KARABÜK 2 1 2 2
AFYON 2 1 3 2 KARAMAN 2 1 2 1
AĞRI 2 1 3 1 KARS 2 1 3 2
AKSARAY 2 1 3 KASTAMONU 2 1 3 1
AMASYA 2 1 2 1 KAYSERİ 2 1
ANKARA 2 KIRIKKALE 2 3
ANTALYA 2 3 KIRKLARELİ 2 1 2 1
ARDAHAN 2 2 1 KIRŞEHİR 2 1 2
ARTVİN 2 2 1 KİLİS 2 1 2 1
AYDIN 2 1 2 1 KOCAELİ 2 1 3 1
BALIKESİR 2 3 2 KONYA 2 1 2 5
BARTIN 2 2 1 KÜTAHYA 2 3
BATMAN 2 2 MALATYA 2
BAYBURT 2 2 1 MANİSA 2 3 1
BİLECİK 2 2 1 MARDİN 2 3
BİNGÖL 2 1 1 MERSİN 2 3 1
BİTLİS 2 2 2 MUĞLA 2 1 3 1
BOLU 2 1 MUŞ 2 2 2
BURDUR 2 1 2 2 NEVŞEHİR 2 1 2 1
BURSA 2 NİĞDE 2 1 3 1
ÇANAKKALE 2 1 2 ORDU 2 1 3 1
ÇANKIRI 2 1 2 OSMANİYE 2 2 1
ÇORUM 2 1 2 2 RİZE 2 1 3 2
DENİZLİ 2 1 2 SAKARYA 2 1 3 2
DİYARBAKIR 2 1 SAMSUN 2 1 2
DÜZCE 2 1 3 1 SİİRT 2 1 2
EDİRNE 2 1 2 SİNOP 2 2
ELAZIĞ 2 1 2 1 SİVAS 2 1 3 1
ERZİNCAN 2 1 3 3 ŞANLIURFA 2 1 3 1
ERZURUM 2 1 3 1 ŞIRNAK 2 2 1
ESKİŞEHİR 2 TEKİRDAĞ 2 1 3 3
GAZİANTEP 2 2 TOKAT 2 1 2
GİRESUN 2 1 3 1 TRABZON 2 1
GÜMÜŞHANE 2 1 2 1 TUNCELİ 2 2 1
HAKKARİ 2 2 UŞAK 2 2
HATAY 2 1 3 VAN 2 3
IĞDIR 2 2 1 YALOVA 2 2 2
ISPARTA 2 1 3 YOZGAT 2 1 3 1
İSTANBUL 2 ZONGULDAK 2 2 2
İZMİR 2 TOPLAM 162 44 162 81


 
 • Kategoriler

 • Son Yazılar

 • Arşivler

 • Yorum yapmak, öneride bulunmak veya soru sormak için aşağıdaki boş alanları doldurunuz.

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

  Eğitim Ailesi Olarak KPSS Matematik 2022 Konu Anlatım Videoları Youtube Kanalımıza Yüklenmeye Başladı. Youtube Kanalımızı Takip İçin Lütfen Tıklayınız.