Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli 5000 Uzman Erbaş Alımı

EğitimAilesi.Com » ilan » Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli 5000 Uzman Erbaş Alımı
Son Güncellenme Tarihi: 1 Ekim 2021
Yazar: ÜMİT SANCAR

Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli 5000 Uzman Erbaş alacak. Başvurular 1-10 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli 5000 Uzman Erbaş alım detaylarının yer aldığı kılavuza gitmek için tıklayınız.
1.GENEL BİLGİLER:
a. Jandarma Genel Komutanlığına 3.901’i jandarma, 804’ü lojistik alt branşlı (mesleki nitelikli),250’si muhabere, 12’si at bakıcısı, 23’ü bot serdümeni ve 10’u havacılık branşlarında olmak üzere toplam5.000 sözleşmeli uzman erbaş (erkek) temin edilecektir.
Toplam temin miktarının %2’si (100 kontenjan) Tablo-8’de belirtiği şekilde şehit veya vazifemalulü eş ve çocuklarına ayrılacaktır. Adaylar başvuru sırasında ‘‘Diğer Bilgi/Belgelerim’’ bölümündeyer alan onaylı “Şehit Gazi Yakınlık Belgesi”ni (taranmış olarak veya resim olarak) sisteme yükleyecekve sınava gelirken belgenin aslını yanında getirecektir. (Verilen şehitlik veya vazife malullüğübelgesinin kurum, valilik onaylı veya Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından verilen belge olmasıgerekmektedir. Emniyet Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve TSKpersoneli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları ile 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu21’inci maddesinin (h) ve (j) bentleri kapsamında olanlar)
COVİD-19 salgını nedeniyle sınav tarihleri ve diğer aşamalarla (sınav sonuçlarının duyurulması,sağlık raporlarının alınması vb.) ilgili hususlar ayrıca duyurulacaktır. Seçme sınavına çağırılacak tümadaylardan HES kodu, aşı kartı, aşı kartı olmayan adaylardan ise son 48 saat içerisinde yapılmışolan PCR testi istenilecek olup, aşı kartı veya PCR test sonucu uygulama üzerinden kontroledilecektir.
b. Başvurular, https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresinde‘‘Personel/öğrenci alım başvuruları ve sonuçları’’ kısmından 01-10 Ekim 2021 (saat 23.59’a kadar)tarihleri arasında başvuru formunun doldurulması suretiyle yapılacaktır.
c. Başvuru yapan adaylardan Tablo-7’deki lisans, ön lisans, lise (ortaöğretim) ve ilköğretim(ortaokul) programlarına, Tablo-8’deki branşlara ve seçme sınavlarına çağrılma önceliklerine görekontenjan miktarının 10 (on) katına kadar aday sınava çağrılacaktır.
ç. 2022 yılı sözleşmeli uzman erbaş teminine yönelik başvuru yapacak;
(1) Ortaöğretim (lise), ön lisans ve lisans mezunu adaylar (Mesleki nitelikli branşlaramüracaat edecek ortaöğretim (lise), ön lisans ve lisans mezunu adaylar da dahil) KPSS puanı ilebaşvuru yapabileceklerdir. KPSS puanı olmayan lisans, ön lisans ve lise mezunu adaylar başvuruyapamayacaklardır. Adayların 2020-2021 yıllarından herhangi birine ait KPSS puanının 50 veüzeri olması gerekmektedir.
Şehit veya vazife malulü eş ve çocuklarınca başvuru yapabilmek için genel içinbelirlenmiş KPSS taban puanın en az %80’inin (KPSS’den en az 40 ve üzeri puan almış olmak) alınmışolması gerekmektedir.
Adaylardan her iki yıl için puanı olanların ise yüksek olan puanı kullanılacaktır. Adaylarınmezuniyeti ile KPSS puan türünün uyumlu olması önem arz etmektedir. (lisans mezunlarının P3, önlisans mezunlarının P93, lise mezunlarının P94 türünde puanı olacaktır.)
(2) İlköğretim (ortaokul) mezunu adaylardan KPSS puanı aranmayacak olup, başvurukılavuzunun 4’üncü maddesinde belirtilen esaslara ve Tablo-7’deki niteliklere göre sınavlaraçağrılacaktır.
Lise ve üstü eğitim seviyesinde mezun olup, ilköğretim (ortaokul) mezunu gibi KPSSpuanı aranmayan branşlara başvuru yapan adayların başvuruları kabul edilmeyecek ve tespitedilenlerin adaylıkları sonlandırılacaktır.
(3) Başvuru yapacak adaylar öğrenim seviyelerine göre TEK TERCİH yapabileceklerdir.
d. Temin edilecek tüm branşlardaki uzman erbaş adayları, kurumun ihtiyaçları göz önündebulundurularak diğer branşlarda (emniyet ve asayiş/komando) görev icra eden birliklerde degörevlendirilebilecektir.
e. Başvurusu uygun görülerek kontenjana girmeye hak kazanan ve sınav ücretini yatıranadaylara, seçme sınavlarının ne zaman, nerede ve ne şekilde icra edileceği ayrıca bildirilecektir.
f. Sınav tarihleri https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresinde ‘‘Personel/öğrenci alım başvuruları ve sonuçları’’ kısmından yayımlanacaktır. Adaylara posta ile tebligatyapılmayacaktır. Adaylara bildirilen sınav tarihi değiştirilemeyeceğinden, adaylar kendileri içinbelirtilen sınav tarihi ve saatinde sınav yerinde hazır bulunacaktır. Bildirilen tarihte sınavakatılmayan adaylar, başka bir tarihte sınava alınmayacaktır.
g. Adaylarca kılavuzun tamamını okumadan internetten başvuru formu doldurulmayacak,başvuru formuna girilen bilgilerin doğruluğundan ve yanlış/eksik beyan edilen bilgiler neticesindedoğacak sonuçlardan adayın kendisi sorumlu olacaktır. Eksik ya da yanlış bilgilerle başvuru yapanadaylar sınava alınmayacaktır. Sınavda başarılı olmuş hatta, “Uzman erbaş olarak göreve başlamışolsalar dahi, daha sonra Yönetmelikte belirtilen şartlara sahip olmadığı anlaşılanlar hakkında fesih işlemiyapılır.” maddesi uygulanacaktır. (Uzman Erbaş Yönetmeliği Madde 13)
ğ. Sözleşmeli uzman erbaş sınavına katılacak adayların, kılavuzda belirtilen başvuru koşullarınınyanı sıra 2’nci maddede belirtilen mevzuatları da incelemeleri faydalarına olacaktır.
2. YASAL DAYANAK:
Sözleşmeli Uzman Erbaş Temini Kılavuzu;
* 3269 Sayılı Uzman Erbaş Kanunu,
* Uzman Erbaş Yönetmelik ve Yönergesi,
* 2803 Sayılı Jandarma Teşkilat Görev ve Yetkileri Kanunu,
* 1111 Sayılı Askerlik Kanunu,
* 6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu ve Yönetmeliği,
* Sağlık Bakanlığı Sağlık Raporları Usul ve Esasları Hakkında Yönerge,
* TSK, J.Gn.K.lığı, Sahil Güvenlik K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği ile, uzman erbaş temininikapsayan diğer mevzuat, olur, onay ve emirler doğrultusunda hazırlanmıştır. Temin faaliyeti belirtilenmevzuat doğrultusunda icra edilecektir.
3. GİRİŞ KOŞULLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI:
a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,
b. Başvuru yapacak adaylarda mezuniyet şartı ile ilgili olarak;
Jandarma branşından başvuru yapacak adaylarda en az ortaöğretim (lise) mezuniyeti şartıaranmakta olup, jandarma branşına tüm lise, ön lisans ve lisans bölümlerinin tamamı başvuruyapabileceklerdir. Diğer branşlar için Tablo-7’de belirtilen eğitim seviyesinden mezun olma şartıile belirlenen bölümler ve belirtilen nitelikler aranacaktır.
İlköğretim (ortaokul) mezunu olarak mesleki nitelikli (lojistik branşlı) branşlara başvuruyapacak adaylardan ise Tablo-7’ de belirtilen niteliklere ve istenilen belgelere sahip olma şartıaranacaktır.
c. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının ilk günü (01 Ocak 2021)itibarıyla yirmi (20) yaşından gün almış olmak ve yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olmak [01 Ocak 2002(dahil) – 01 Ocak 1994 (dahil) tarihleri arasında doğanlar]
ç. Askerlik hizmetini yapma şartı aranmamaktadır. Ancak, askerlik hizmetini yapmakta ikenmüracaat edenler için (yedek subay, yedek astsubay, sözleşmeli erbaş ve er olarak görev yapanlardanmüracaat edenler dahil) birlik komutanlıklarınca düzenlenen Tablo-3’deki nitelik belgesinden 80(seksen) puan ve üzeri not almış olmak,
d. Askerlik hizmetini yapmakta iken ‘Askerliğe elverişli değildir’ raporu alarak terhisedilmemiş olmak,
e. Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için müracaat tarihinin son günü(10 Ekim 2021) itibariyle, terhisinin üzerinden beş yıldan fazla süre geçmemiş olmak(10 Ekim 2016 tarihi ve sonrasında terhis olmak.),
f. Müracaat edecek adayların hem yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş, hem de terhisininüzerinden beş (5) yıldan fazla süre geçmemiş olması gerekmektedir.
g. Sözleşmeli erbaş ve erlerden en az üç (3) yıl görev yapmış, müteakip sözleşme süreleri içerisindeve düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının ilk günü (01 Ocak 2021) tarihiitibarıyla yirmi dokuz (29) yaşını bitirmemiş olmak, (01 Ocak 2002 (dahil)- 01 Ocak 1992 (dahil)tarihleri arasında doğanlar) ve sıralı üç disiplin amiri tarafından “Uzman Erbaş Olur” kararlı nitelikbelgesi almış olmak,
ğ. Sözleşmeli erbaş ve er olarak halen görev yapanların, başvurunun ilk günü olan 01 Ekim 2021tarihi itibariyle üç (3) yılını doldurmuş ve müteakip dönem için sözleşme imzalamış olmasıgerekmektedir. Adaylar gelirken ilk sözleşme tarihi, sözleşme bitiş tarihi ve yeni sözleşme tarihinigösterir belgeyi yanında getireceklerdir.
Sözleşmeli erbaş ve erlerden uzman erbaşlığa geçenlerin sözleşmeleri kendiliğinden son bulur.Uzman erbaş olarak atananlar atandığı eğitim birliğine doğrudan katılmak zorundadır.
Üç (3) yılını doldurmuş, ancak müteakip dönem için sözleşmesini yenilemeyenlerinmüracaatları diğer adaylar ile birlikte aynı şartlarda (27 yaş ve diğer şartlar) kabul edilecektir.
Üç (3) yılını doldurmadan tek taraflı sözleşmesi feshedilmiş ya da ayrılmış olanlarınmüracaatları kabul edilmeyecektir. (Söz.Erb.ve Er Yönetmeliği 28/1A değişiklik) (Bu hususta yanlışveya eksik beyanda bulunduğu anlaşılan adayların işlemleri temin faaliyetinin hangi aşamasındaolursa olsun sonlandırılacaktır.)
h. Seçme sınavlarını başarı ile geçmek, sevk edildikleri Sağlık Bakanlığı tarafından sağlık kuruluraporu vermeye yetkilendirilen hastanelerden TSK, J.Gn.K.lığı ve Shl.Güv.K.lığı Sağlık YeteneğiYönetmeliğine uygun olarak (Yönetmeliğin 23’üncü maddesi kapsamında ve Ek-d çizelgede belirtilenesaslar çerçevesinde (komando sağlık yeteneklerini karşılayan) “UZMAN ERBAŞ OLUR” kararlı sağlıkkurulu raporu almış olmak (Ek:Resmi Gazete-15/4/2020-31100-Cumhurbaşkanlığı Kararı-2413/4 ve5’inci maddeler, (Uzman erbaş olamaz/Komando olamaz kararlı sağlık kurulu raporları kabuledilmeyecektir.)
ı. En az 167 cm ve en fazla 210 cm boyunda olmak koşuluyla, kilosu Tablo-2’de boy-kilotablosunda oranları belirtilen değerler içerisinde bulunmak, (Boy uzunluğu çıplak ayakla, ağırlık isespor şortu/eşofman ile ölçülür.)
i. Sağlık yönetmeliği hükümleri nedeniyle ilişiği kesilenler hariç olmak üzere; herhangi bir nedenleaskeri okullardan, emniyet teşkilatına bağlı okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Eğitim Kurumlarındanayrılmamış veya çıkarılmamış olmak, sivil okullardan çıkarılmamış olmak, (Bu hususta yanlış veya eksikbeyanda bulunduğu anlaşılan adayların işlemleri temin faaliyetinin hangi aşamasında olursa olsunsonlandırılacaktır.)
j. J.Gn.K.lığı, Sahil Güvenlik K.lığı ve Türk Silahlı Kuvvetlerinde, subay, astsubay, uzmanjandarma veya uzman erbaş olarak görevli iken istihdam edilmemiş olmak, (Bu hususta yanlış veyaeksik beyanda bulunduğu anlaşılan adayların işlemleri temin faaliyetinin hangi aşamasında olursaolsun sonlandırılacaktır.)
k. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,(Güvenlik soruşturması için adaylarınAdrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adres bilgileri kullanılacaktır. Bu nedenle adaylarınhalen ikamet ettiği güncel adres bilgileri, il/ilçe nüfus müdürlüklerince kullanılan Adrese Dayalı NüfusKayıt Sisteminde kayıtlı olması gerekir.),
l. Verilen ceza, ertelense, seçenek yaptırımlara çevrilse, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasınakarar verilse veya affa uğrasa dahi; Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet,irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalanyere yemin, cürüm tasniî, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayritabiî mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlâkkaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurmasuçları ile askerlik hizmeti sırasında firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üstehakaret, mukavemet, fesat, isyan suçlarından dolayı yahut 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî CezaKanununun 148’inci maddesinde yazılı suçlardan mahkûm olmamak,
m.Taksirli suçlar hariç olmak üzere diğer suçlardan otuz (30) günden daha fazla süreli hürriyetibağlayıcı bir ceza ile mahkûm olmamak,
n. Taksirli suçlar nedeniyle altı (6) ay veya daha fazla süre ile hürriyeti bağlayıcı bir cezayamahkûm olmamak,
o. Jandarma Genel Komutanlığının manevi şahsiyetine gölge düşüren veya askerliğin şeref vehaysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerde bulunanlar ile tutum ve davranışları ile yasadışı siyasi, yıkıcı vebölücü ideolojik görüşleri benimseyenler, uzman erbaş olarak istihdam edilmezler.
ö. Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziki görünüşü kusursuz olmak (Göğüs kafesi veomurgasında şekil bozukluğu bulunmamak, düz taban olmamak, yüz bölgesi, baş bölgesi, tüm boyun ve el parmakuçlarından itibaren dirsekler dahil kollarda kısa kollu gömlek ve dizden itibaren etek ile görünen vücudunherhangi bir yerinde dövme bulunmamak, kendine zarar verme işareti olan jilet, sigara yanığı izleri bulunmamak)
p. Dilinde pelteklik, tutukluk ve kekemelik gibi konuşma özrü bulunmamak,
r. Tablo-7 ve 8’de kontenjanları ve bölümleri belirtilen branşlara ilişkin olarak karşılarındabelirtilen niteliklerden en az birine sahip olmak.
ÖNEMLİ UYARI: HER NE SEBEPLE OLURSA OLSUN, SÖZLEŞMESİ FESHEDİLEREKTSK, J.GN.K.LIĞI VE SAHİL GÜVENLİK K.LIĞI İLE İLİŞİĞİ KESİLEN UZMANERBAŞLAR TEKRAR UZMAN ERBAŞ OLARAK GÖREVLENDİRİLMEZLER.


Etiketler:

Yorum yapmak, öneride bulunmak veya soru sormak için aşağıdaki boş alanları doldurunuz.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Hakkımızda |Gizlilik |İletişim |🔍︎
F Klavye Dersleri
İKM Boy Kilo Hesaplama
KPSS Taban Puanları
KPSS Puan Hesaplama
DGS Taban Puanları
DGS Puan Hesaplama
Üniversite (YKS) Taban Puanları