GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI MEMUR ALIMI

EğitimAilesi.Com » ilan » GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI MEMUR ALIMI
Son Güncellenme Tarihi: 17 Eylül 2020
Yazar: ÜMİT SANCAR

 

                                                                                          T.C.
                                                                  GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
                                                                   AÇIKTAN PERSONEL ALIM İLANI

Gümrük ve Ticaret Bakanlığına İlk Defa Yapılacak Atamalar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca aşağıda sınıfı, genel ve özel şartları, atanacak görev yerleri ile sayıları belirtilen kadrolara sözlü sınav sonrası açıktan atama yapılacaktır.
Başvuru Tarihi                                   : 26.03.2018-06.04.2018
Sözlü Sınav Tarihleri                       :  25-27.04.2018
Sözlü sınava girmek isteyenlerin; Bakanlığımızın kurumsal internet sitesinde (www.gtb.gov.tr) yer alan iş talep formunu elektronik ortamda doldurarak müracaat etmeleri, elektronik ortamda yapılan başvuruda adayların bilgilerini eksiksiz ve doğru olarak girmeleri gerekmektedir. Başvuru onaylandıktan sonra gerek aday tarafından gerekse Bakanlıkça herhangi bir değişiklik yapılması mümkün değildir. Posta ile veya diğer şekillerde yapılanmüracaatlar kabul edilmeyecektir. 2016 yılı KPSS puanıile merkezi yerleştirme sonucu B grubunaait herhangi bir kadro veya pozisyona yerleştirilen adaylar (Ataması yapılanlar veya yerleştirildiği halde ilgili kuruma başvurmayanlar) başvuramazlar. Söz konusu adayların atamalarıyapılmayacaktır.
   Sözlü sınava, KPSS başarı sırasına göre atama yapılacak kadro sayısının üç katı aday çağırılacaktır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan birden fazla aday bulunması halinde, bu adayların tümü sözlü sınava çağrılacaktır.
    Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların ad ve soyadları ile sınav yerleri, sözlü sınav tarihinden en az on gün önce Bakanlık kurumsal internet sitesinde ilan edilmek suretiyle duyurulacaktır. Ayrıca adaylara yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.
    Sözlü Sınavda başarılı olan adayların adı, soyadı, atanacağı unvan ve aday numaralarının yer aldığı listeler, Bakanlık kurumsal internet sitesinde ilân edilecektir. Ayrıca adaylara tebligat yapılmayacaktır.
    Sözlü sınavı kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğeaykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavlarıgeçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacak; atamaları yapılmış ise iptal edilecek, bu kişiler bundan sonra açılacak olan sınavlara katılamayacak ve haklarında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Bu şekilde Bakanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise, ayrıca durumları çalıştıkları kurumlara da bildirilecektir.
   Sözlü sınava adaylar “fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport vb.)” girebileceklerdir.
     Sözlü sınavda adayın; “kavrama, muhakeme ve ifade yeteneği; liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu; özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı; bilgi düzeyi, genel yeteneği ve genel kültürü; bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı” yüz tam puan üzerinden değerlendirilecektir.
   Sözlü sınavda en az 70 puan alanlar başarılı sayılacak ve adayların başarı puanı, KPSS puanı ile sözlü puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacaktır.
   Başarı puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle, atama yapılacak olan kadro sayısını geçmeyecek kadar asil aday belirlenecektir.
   Adayların başarı puanının eşit olması halinde; KPSS puanı yüksek olana, bunun eşit olması halinde aynı puanı alan adaylar arasından diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde de yaşı büyük olan adaya öncelik verilecektir.
   Sınavı kazanan adayların atamaları, istenilen belgelerin ilan edilecek olan son teslimtarihini takip eden otuz gün içerisinde bilgisayar ortamında kura usulüile yapılacaktır. Atamalarailişkin liste Bakanlıkkurumsal internet sitesinde ilân edilecektir. Ayrıca ilgililere yazılı tebligat yapılacaktır.
   Başvuruda bulunacakların aşağıda belirtilen genel ve özel şartları taşımaları gerekmektedir:

 

BAŞVURU İÇİN GEREKEN ŞARTLAR
1-GeneI Şartlar:
   657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlara sahip olmak.
   Lisans mezunları için 2016 yılı KPSSP3 puan türünden, önlisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden 70 ve üzeri puan almış olmak.
2-Özel Şartlar:
SIRA NO
UNVAN
TEŞKİLAT
ARANACAK ŞARTLAR
PUAN TÜRÜ
KADRO ADEDİ
SINIF
DERECE
ATAMA
YAPILACAK İLLER
1
Mühendis
Merkez
Fakültelerin “Makine Mühendisliği” bölümünden ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının bölümlerinden mezun olmak. Adayların, söz konusu bölüme denk sayılan bir bölümden mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik belgelerini başvuru esnasında jpeg formatında taratarak iş talep formuna eklemeleri gerekmektedir.
KPSSP3
1
TH
5
Ankara
2
Mühendis
Merkez
Fakültelerin “İnşaat Mühendisliği” bölümünden ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının bölümlerinden mezun olmak. Adayların, söz konusu bölüme denk sayılan bir bölümden mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik belgelerini başvuru esnasında jpeg
formatında taratarak iş talep formuna eklemeleri gerekmektedir.
KPSSP3
1
TH
5
Ankara
3
Mühendis
Merkez
Fakültelerin “Elektrik Mühendisliği” bölümünden ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının bölümlerinden mezun olmak. Adayların, söz konusu bölüme denk sayılan bir bölümden mezun olmaları halinde
YÖK tarafından onaylanmış denklik belgelerini başvuru esnasında jpeg formatında taratarak iş talep formuna eklemeleri gerekmektedir.
KPSSP3
1
TH
5
Ankara
4
Tekniker
Merkez
Meslek Yüksek Okullarının İnşaat, İnşaat Teknikerliği, İnşaat Teknolojisi programlarının birinden mezun olmak.
KPSSP93
1
TH
7
Ankara
5
Tekniker
Merkez
Meslek  Yüksek Okullarının Makine,                                                          Makine Teknikerliği, Makine Teknolojisi programlarının birinden mezun olmak.
KPSSP93
2
TH
8
Ankara
6
Teknisyen
Ankara
Ortaöğretim Kurumlarının Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alanının Ahşap Doğrama Teknolojisi veya İç Mekan ve Mobilya Teknolojisi ya da Mobilya İskeleti ve Döşemesi Dallarından Mezun olmak.
KPSSP94
1
TH
10
Ankara


 

7
Teknisyen
Ankara
Ortaöğretim Kurumlarının Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme
Alanının İklimlendirme Sistemleri veya Soğutma Sistemleri ya da Yapı Tesisat Sistemleri Dallarından mezun olmak. (Kaloriferci sertifikasına sahip olmak.)
KPSSP94
1
TH
10
Ankara
8
Diyetisyen
Ankara
Beslenme ve Diyetetik Bölümü Lisans programından mezun olmak.
KPSSP3
1
SH
5
Ankara
9
Kimyager
1-  Fakültelerin ‘’Kimya’’ bölümünden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının fakülte, yüksekokul veya bölümlerinden mezun olmak. Adayların, söz konusu bölümlere denk sayılan bir
bölümden mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik belgelerini başvuru esnasında jpeg formatında taratarak iş talep formuna eklemeleri gerekmektedir.
2-  Sözlü Sınava son başvuru tarihi itibariyle beş yıl içerisinde girmiş olduğu yabancı dil sınavından (YDS) en az (D) düzeyinde veya buna
denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan sınavlardan geçerlilik süresi sona ermemiş puan aldığını bir yabancı dil seviye belgesi ile
belgelemek. Adayların, söz konusu yabancı dil sınavlarına denk sayılan uluslararası geçerliliği bulunan bir sınavdan puanları olması halinde söz konusu belgeyi başvuru esnasında jpeg formatında taratarak iş talep formuna eklemeleri gerekmektedir.
KPSSP3
14
TH
5,6
Ankara, Bursa, Van, İstanbul, Mersin, Kocaeli
10
Mütercim
Merkez
Üniversitelerin en az 4 (dört) yıllık veren İngiliz Dili/Eğitimi/Edebiyatı, Mütercim-Tercümanlık veya Çeviribilim bölümleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak; YDS’den en az (A) düzeyinde veya buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan sınavlardan geçerlilik süresi sona ermemiş puan aldığını bir yabancı dil seviye belgesiyle belgelemek, Yabancı dil seviye belgesini, sınavın son müracaat tarihi
itibariyle iki yıl içerisinde girmiş olduğu sınavda almış olmak.
KPSSP3
2 (İngilizce)
GİH
7
Ankara
11
Mütercim
Merkez
Üniversitelerin en az 4 (dört) yıllık veren Fransız Dili/Eğitimi/Edebiyatı, Mütercim-Tercümanlık veya Çeviribilim bölümleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak; YDS’den en az (A) düzeyinde veya buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan sınavlardan geçerlilik süresi sona ermemiş puan aldığını bir yabancı dil seviye belgesiyle belgelemek, Yabancı dil seviye belgesini, sınavın son müracaat tarihi itibariyle iki yıl içerisinde girmiş olduğu sınavda almış olmak.
KPSSP3
1 (Fransızca)
GİH
7
Ankara


 

12
Anbar Memuru
Döner Sermaye
Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi (Mağaza İşletmeciliği, Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi, Perakendecilik ve Mağaza Yönetimi), İşletme Yönetimi (Genel İşletme, Girişimcilik ve Proje Yönetim Asistanlığı, Orta Kademe Yöneticilik/Yöneticiliği, İşletme Organizasyonu ve Çiftlik Yönetimi, Tarım İşletmeciliği, İşletme, İşletmecilik, İşletme Yönetimi, İş İdaresi, Ticaret ve Yönetim, Endüstriyel Yönetim, İşletme Yönetimi), Dış Ticaret (Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret Yönetimi, Dış Ticaret ve Avrupa Birliği, Gümrük İşleri, Gümrük İşletme, İthalat-İhracat), Lojistik (Kargo, Lojistik, Lojistik Yönetimi, Kargo Hizmetleri, Uluslararası Lojistik, Uluslararası Taşımacılık Yönetimi, Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik) ön lisans programlarının birinden mezun olmak. (Üniversitelerin 4 yıllık öğrenim sürelerinin ilk dört yarıyılını tamamlayarak alınan ön lisans diplomaları meslek belirtmemekte olup meslek yüksekokulları bünyesinde yer alan programlar ile denk sayılmadığından bu durumda olanların başvuruları kabul edilmeyecektir)
KPSSP93
6
GİH
8,9
Edirne, Gaziantep, İstanbul, Kocaeli, Mersin, Şırnak
13
Veznedar
Döner Sermaye
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (Borsa ve Finans, Para ve Sermaye Yönetimi, Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası, Finans, Finans ve Muhasebe, Emtia Borsası, Sermaye Piyasası ve Borsa, Muhasebe, Bilgisayar Destekli Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları), Maliye ön lisans programlarının birinden mezun olmak. (Üniversitelerin 4 yıllık öğrenim sürelerinin ilk dört yarıyılını tamamlayarak alınan ön lisans diplomaları meslek belirtmemekte olup meslek yüksekokulları bünyesinde yer alan programlar ile denk sayılmadığından bu durumda
olanların başvuruları kabul edilmeyecektir)
KPSSP93
5
GİH
10
Edirne, Şırnak, Ağrı, Mersin
14
Koruma ve Güvelik Görevlisi
Döner Sermaye
Meslek Yüksekokullarının Özel Güvenlik ve Koruma, Savunma ve Güvenlik, Güvenlik önlisans programlarının birinden mezun olmak.
Tam teşekküllü Devlet hastanesinden “Yurdun her yerinde görev
yapabilir ve silah kullanabilir” ibareli, 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun uygulanmasına dair
yönetmeliğin 18. Maddesinde belirtilen:” Psikiyatri: Psikiyatrik bir hastalık veya kişilik bozukluğu (Psikopati); alkol ve uyuşturucu
bağımlılığı olmamak.
   Nöroloji: Özel güvenlik hizmetini yerine getirmesine engel teşkil edebilecek nörolojik rahatsızlığı olmamak.
   Göz: Körlük veya gece körlüğü olmamak.
   Kulak Burun Boğaz (KBB): Koruma ve güvenlik hizmetini yapmasını engel teşkil edebilecek işitme kaybı olmamak.”
şartlarını taşıdığına dair sağlı kurulu raporu almak,
(Söz konusu rapor sözlü sınavda başarılı olanlardan atama öncesi
istenecektir. Raporu ibraz edemeyenlerin kurumumuzca ataması yapılmayacaktır.)
KPSSP93
3
GİH
9
Diyarbakır, Van, Ağrı

 


Etiketler: , , , , , , , ,

Yorum yapmak, öneride bulunmak veya soru sormak için aşağıdaki boş alanları doldurunuz.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hakkımızda |Gizlilik |İletişim |🔍︎
F Klavye Dersleri
İKM Boy Kilo Hesaplama
KPSS Taban Puanları
KPSS Puan Hesaplama
DGS Taban Puanları
DGS Puan Hesaplama
Üniversite (YKS) Taban Puanları