Erciyes Üniversitesi 49 Sözleşmeli Personel Alacak

EğitimAilesi.Com » ilan » Erciyes Üniversitesi 49 Sözleşmeli Personel Alacak
Son Güncellenme Tarihi: 31 Ekim 2021
Yazar: ÜMİT SANCAR

Erciyes Üniversitesi 49 Sözleşmeli Personel alacağını duyurdu. İlgili duyuru şu şekilde:

Kaynak: Resmi Gazete,

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerinin personel ihtiyacının karşılanması amacıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi uyarınca, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Ek 2. Maddesine göre aşağıda belirtilen unvanlarda çalıştırılmak üzere Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı, Önlisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP93 puanı ve Ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP94 puanı esas alınmak suretiyle; mezkûr Esaslar ekinde yer alan I sayılı cetvelde belirtildiği üzere Uçak Bakım Makinisti ve Uçuş Teknisyeni pozisyonları için KPSS şartı aranmaksızın sözlü sınav yöntemiyle istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel alınacaktır.

UNVANI ADEDİ BÜTÇESİ ARANILAN NİTELİKLER
 

 

 

 

HEMŞİRE

BAŞVURU KODU: 01

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

ÖZEL

Yükseköğretim kurumlarının hemşirelik bölümünden veya hemşireliğe denk kabul edilen sağlık memurluğu lisans programlarından mezun olmak, Acil, Ameliyathane, yoğun bakım, pandemi poliklinikleri / klinikleri, Radyoaktif ve radyoiyonizan maddelerle işlem yapılan birimler ve diğer birimlerde vardiyalı olarak çalışmaya, nöbet tutmaya; sağlık, sosyal veya ailevi durumu açısından mani hali

bulunmamak.

 

 

 

 

HEMŞİRE

BAŞVURU KODU: 02

 

 

 

 

8

 

 

 

 

ÖZEL

Ortaöğretim kurumlarının hemşirelik bölümünden mezun olmak. (Diplomasında hemşire unvanı kazanmış olmak) Acil, Ameliyathane, yoğun bakım, pandemi poliklinikleri / klinikleri, Radyoaktif ve radyoiyonizan maddelerle işlem yapılan birimler ve diğer birimlerde vardiyalı olarak çalışmaya, nöbet tutmaya; sağlık, sosyal veya ailevi durumu

açısından mani hali bulunmamak.

 

SAĞLIK TEKNİKERİ BAŞVURU KODU: 03

 

1

 

ÖZEL

Yükseköğretim kurumlarının önlisans Diyaliz programı mezunu olmak. 2020 KPSS P93 puan

türünden 70 ve üzeri puan almış olmak.

 

SAĞLIK TEKNİKERİ BAŞVURU KODU: 04

 

 

1

 

 

ÖZEL

Yükseköğretim kurumlarının önlisans Patoloji Laboratuvar Teknikleri programı mezunu olmak. 2020 KPSS P93 puan türünden 70 ve üzeri puan

almış olmak.

 

 

DESTEK PERSONELİ BAŞVURU KODU: 05

 

 

 

2

 

 

 

ÖZEL

Ortaöğretim veya dengi okul (lise veya dengi) mezunu olmak. 2020 KPSS P94 puan türünden 70 ve üzeri puan almış olmak. 01.01.2021 tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını bitirmemiş olmak. (01.01.1986 ve sonraki doğumlular

başvurabilecektir.)

 

TEKNİSYEN BAŞVURU KODU: 06

 

 

1

 

 

ÖZEL

Mesleki ortaöğretim kurumlarının Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı/Bölümü mezunu olmak. 2020 KPSS P94 puan türünden 70 ve üzeri puan almış

olmak.

 

 

 

 

 

 

 

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ BAŞVURU KODU: 07

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖZEL

İlgili Yüksekokulların Özel Güvenlik ve Koruma, Savunma ve Güvenlik, Güvenlik, Kamu Güvenlik ve Asayişin Sağlanması, Güvenlik ve Koruma ön lisans programlarının birinden mezun olmak. 2020 KPSS P93 puan türünden 70 ve üzeri puan almış olmak. 01.01.2021 tarihi itibarıyla 30 (otuz) yaşını bitirmemiş olmak. (01.01.1991 ve sonraki doğumlular başvurabilecektir.) 170 cm den kısa olmamak ve boy uzunluğunun cm cinsinden son 2 rakamı ile kilosu arasında farkın 15 den fazla 13 den az olmaması. Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak ve belgelendirmek. Boy ve Kilo ölçümü kurumumuzca

yapılacağından müracaatlar şahsen yapılacaktır.

 

 

BÜRO PERSONELİ BAŞVURU KODU: 08

 

 

4

 

 

ÖZGELİR

Yükseköğretim kurumlarının ön lisans büro yönetimi ve sekreterlik, büro yönetimi ve yönetici asistanlığı, büro hizmetleri ve yönetici asistanlığı programlarının birinden mezun olmak. 2020 KPSS P93 puan

türünden 70 ve üzeri puan almış olmak.

 

 

DESTEK PERSONELİ BAŞVURU KODU: 09

 

 

4

 

 

ÖZGELİR

Ortaöğretim veya dengi okul (lise veya dengi) mezunu olmak. 01.01.2021 tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını bitirmemiş olmak. (01.01.1986 ve sonraki doğumlular başvurabilecektir.) 2020 KPSS

P94 puan türünden 70 ve üzeri puan almış olmak.

 

 

 

UÇAK KONTROL VE BAKIM MAKİNİSTİ BAŞVURU KODU: 10

 

 

 

1

 

 

 

ÖZEL

Yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren bölümlerinden mezun olmak. SHY 66 B2 kategorisi havaaracı bakım lisansına sahip olmak. Hava aracı bakım lisansında en az bir tane havaaracı tipi işli olmak veya tip eğitimi sertifikasına sahip olmak. Hava Aracı Bakımı konusunda en az 3

yıl iş tecrübesine sahip olduğunu belgelendirmek.

 

 

 

UÇUS TEKNİSYENİ BAŞVURU KODU: 11

 

 

 

 

1

 

 

 

 

ÖZEL

Yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren bölümlerinden mezun olmak. SHY 66 B2 kategorisi havaaracı bakım lisansına sahip olmak. Hava aracı bakım personeli lisansında en az bir tane havaaracı tipi işli olmak veya tip eğitimi sertifikasına sahip olmak. Hava Aracı Bakımı konusunda en az 3 yıl iş tecrübesine sahip

olduğunu belgelendirmek.

BAŞVURUDA ARANILAN ŞARTLAR:

 • Başvuracak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır:
 1. Türk Vatandaşı olmak,
 2. Bu Kanunun maddesindeki yaş şartlarını taşımak,
 3. Bu Kanunun 41. maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak, ç) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

 

 1. Türk Ceza Kanunu’nun maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 2. Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış
 3. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya tecilli
 4. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel

olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

 • Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen genel şartlar ile tabloda belirtilen özel şartların yanında ayrıca aşağıda belirtilen özel şartlar da aranır:
 1. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor

olmak.

 1. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bağlı mevzuatta tanımlanmış olan çok

tehlikeli işyerinde çalışmaya mani hali olmamak.

 1. Resmi kurum ve kuruluşlarda daha önceden sözleşmeli olarak istihdam edilmiş olanlarda; hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle, kurumlarınca sözleşmesi feshedilmemiş
 2. Resmi kurum ve kuruluşlarda daha önceden sözleşmeli olarak istihdam edilmiş olanlarda, önceki sözleşme dönemi içinde (ilgili mevzuat hükümlerinde belirlenen istisnalar hariç) sözleşmeyi tek taraflı fesih etmiş ise; fesih tarihinden itibaren bir (1) yıllık süreyi geçirmiş
 3. Üniversitemiz tüm hastanelerinde istihdam edilecekler için, 7/24 kesintisiz hizmet sunma zaruriyeti nedeniyle, öncelikle hastanelerin Acil, Ameliyathane, yoğun bakım, pandemi poliklinikleri / klinikleri, Radyoaktif ve radyoiyonizan maddelerle işlem yapılan birimleri olmak üzere; tüm birimlerinde istihdam edilecek kişilerin nöbet usulü çalışma planları ile gece nöbeti tutmasında veya gece vardiyasında çalışmasında sağlık, sosyal veya ailevi durumu açısından mani hali
 • Başvuracak adaylarda ilgili KPSS puanları esas alınarak sıralama yapılacaktır. 2020 KPSS (B) grubu sınavlardan Lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve Ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puanı esas alınacaktır.
 • Hemşire (Başvuru Kodu:01), Hemşire (Başvuru Kodu:02), Sağlık Teknikeri (Başvuru Kodu:03), Sağlık Teknikeri (Başvuru Kodu:04), Destek Personeli (Başvuru Kodu:05) unvanı ile yerleştirilenler Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü bünyesinde görevlendirilecektir.
 • Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuracak kişilerin, boy ve kilo ölçümü kurumumuzca yapılacağından ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen l5 gün içinde (mesai bitimine kadar) şahsen başvurmaları gerekmekte olup, posta yoluyla yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.
 • Uçak Kontrol ve Bakım Makinisti ile Uçus Teknisyeni pozisyonuna başvuracak adaylarda Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca KPSS puan şartı aranmamaktadır. Sözlü sınav yöntemiyle yerleştirme yapılacak olup, sınav yeri ve tarihi hakkında ayrıca duyuru yapılacaktır.

BAŞVURU SEKLİ VE YERİ:

Müracaatlar ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai bitimine kadar) şahsen veya posta yoluyla (Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu hariç) başvuru yapılabilecektir.

4-B İş Talep Formu Erciyes Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı web sayfasından

(https://personeldb.erciyes.edu.tr/AltMenu/Personel-Daire-Baskanligi/32/0/5) temin edilecektir.

 

Şahsen yapılacak başvurular; Üniversitemiz Rektörlüğü Genel Evrak Birimine yapılacak olup, istenilen belgeler eksiksiz olarak teslim edilecektir. Eksik belge ile yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

NOT: Ülkemizde de görülmekte olan COVID-19 pandemisi nedeniyle halk sağlığını korumak amacıyla; Başvurular Şahsen/Posta ile yapılacağından başvuru esnasında evrak kontrolü yapılmayacak olup, eksik belge ile başvuru yapılmamalıdır. İlan şartlarına uygun olmayan başvurular geçersiz sayılacaktır. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır.

Posta yoluyla yapılan başvurular; “Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü Yenidoğan Mahallesi, Turhan Baytop Sokak No: 1, 38280 Talas/KAYSERİ” adresine iletilecek olup, eksik belge ile yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Posta/Kargo ile yapılan başvurularda yaşanabilecek gecikmelerden Rektörlüğümüz sorumlu tutulamayacak olup, başvuru süresi içerisinde Rektörlüğümüze iletilmeyen talepler değerlendirmeye alınmayacaktır. (Postadaki/Kargodaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)

Başvuru için istenilen belgelerin asılları istenilmeyecek olup, adaylar atamaya hak kazandığı takdirde evrak aslı (geri iade edilmek üzere) veya noter tasdikli örneği/barkodlu internet çıktısı istenilecektir.

Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece 1 (bir) tanesine müracaat edebilecektir. Birden

fazla kadro için başvuran adayların müracaatı geçersiz sayılacaktır.

İlan hakkında Erciyes Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’ndan, 0 (352) 207 66 66 nolu telefonun 10604 ve 10619 dâhili hattı üzerinden bilgi alınabilecektir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

KPSS (B) gurubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların;

 • İsim listesi,
 • İşe başlama için istenilen evrak listesi,
 • Evrakların teslim edileceği yer ve zaman bilgisi;

Başvuru süresinin bitimi itibariyle en geç 10 (on) iş günü içerisinde Üniversitemiz

https://www.erciyes.edu.tr/ web adresinden ilan edilecektir.

Aynı adaya ait geçerlilik süresi bitmeyen sınavlardan alınan en yüksek KPSS puanı dikkate alınacaktır. Aynı puanı alan adaylar arasından diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana, her ikisinin de aynı olması durumunda ise sınav sonucu yeni açıklanan adaya öncelik tanınacaktır.

İlan edilen kadro adedinin 1 (BİR) KATI kadar yedek aday belirlenecektir. Asil adayların, işe başlama başvurusu yapmaması veya aranılan şartları taşımadığı tespit edilmesi durumunda, asil aday yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.

Atanmaya hak kazanan adayların isim listesinin ilanı/duyurusu tebliğ mahiyetindedir, asıl ve yedek adaylar için ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

İLANA BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:

 • Öğrenim Belgesi/Diploma (Barkotlu İnternet Çıktısı veya Fotokopisi)
 • Lisans mezunları için 2020 KPSS (P3) puan grubu sınav sonuç belgesi. (Barkotlu İnternet Çıktısı veya Fotokopisi) Önlisans mezunları için 2020 KPSS (P93) puanı sınav sonuç (Barkotlu İnternet Çıktısı veya Fotokopisi) Ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS (P94) puan grubu sınav sonuç belgesi. (Barkotlu İnternet Çıktısı veya Fotokopisi)
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • Erkek Adaylar İçin Askerlik Durum Belgesi (Barkotlu İnternet Çıktısı veya Fotokopisi)
 • Bir (1) Adet Biyometrik Vesikalık Fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş olacak)
 • İş Talep Formu (http://personeldb.erciyes.edu.tr adresinden temin )
 • Aranılan niteliklerde belirtilen eğitim, lisans belgesi, sertifika veya çalışma belgesi istenmiş ise

10443/1-1

Lütfen daha detaylı bilgi için Üniversite web sayfasını ziyaret ediniz.


Etiketler:

Yorum yapmak, öneride bulunmak veya soru sormak için aşağıdaki boş alanları doldurunuz.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Hakkımızda |Gizlilik |İletişim |🔍︎
F Klavye Dersleri
İKM Boy Kilo Hesaplama
KPSS Taban Puanları
KPSS Puan Hesaplama
DGS Taban Puanları
DGS Puan Hesaplama
Üniversite (YKS) Taban Puanları