Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 40 Sürekli İşçi Alacak

EğitimAilesi.Com » ilan » Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 40 Sürekli İşçi Alacak
Son Güncellenme Tarihi: 18 Ekim 2021
Yazar: ÜMİT SANCAR

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 40 sürekli işçi alacağını duyurdu. 20 güvenlik görevlisi ve 20 temizlik görevlisi alımı yapacağını duyuran Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinin alım ilanı şu şekilde:

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğünden:
SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/D maddesi, 4857 sayılı İş Kanunu; “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞ-KUR) aracılığı ile aşağıdaki tabloda dağılımı gösterilen şekilde “Sürekli İşçi” alımı yapılacaktır.

Çalıştırılacağı Hizmet Türü Alınacak Personel Sayısı Özel Şartlar
Güvenlik Görevlisi 20 1- En az ortaöğretim (lise ve dengi okul) mezunu olmak en fazla lisans mezunu olmak.
2- 30 yaşını doldurmamış olmak.
3- 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 14. maddesinde belirtilen Özel Güvenlik Temel Eğitimini Başarı ile tamamlamış olmak ve Valiliklerce verilen geçerli bir Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik (silahlı ya da silahsız) Kartına sahip olmak.
4- Üniversitenin tüm yerleşkelerinde iç ve dış mekânda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak. Adaylar Üniversitenin tüm iş yerlerinde (15 Temmuz Yerleşkesi, Milli İrade Yerleşkesi, Bilkent Yerleşkesi, Cinnah Yerleşkesi, Çubuk Yerleşkesi, Esenboğa Merkez Külliyesi, Keçiören Yerleşkesi, Tuz Gölü Yerleşkesi, Ulus Yerleşkesi, Varlık Yerleşkesi) vardiyalı ve dönüşümlü çalışma düzenini kabul etmiş sayılır.
5- Güvenlik görevini yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak.
6- Erkeklerde 175 cm, kadınlarda 165 cm’den kısa boylu olmamak, Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla, 17’den az olmamak. (Örneğin; 180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+13=93’ten fazla, 80- 17=63’ten az olmaması gerekmektedir.)
7- Güvenlik Görevlisi olarak en az 2 (iki) yıllık iş deneyimi istenecek olup, iş deneyimini SGK hizmet dökümü ile belgelemek.
Temizlik Görevlisi 20 1- Ortaöğretim (lise ve dengi okul) mezunu olmak.
2- 35 yaşını doldurmamış olmak.
3- Temizlik görevini yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak.
4- Üniversitenin tüm yerleşkelerinde çalıştırılabileceklerini kabul etmiş olmak. (Adaylar Üniversitenin tüm iş yerlerinde (15 Temmuz Yerleşkesi, Milli İrade Yerleşkesi, Bilkent Yerleşkesi, Cinnah Yerleşkesi, Çubuk Yerleşkesi, Esenboğa Merkez Külliyesi, Keçiören Yerleşkesi, Tuz Gölü Yerleşkesi, Ulus Yerleşkesi, Varlık Yerleşkesi) çalışma düzenini kabul etmiş sayılır
TOPLAM 40

Şartları uyan adaylar, başvurularını Ankara İş-Kur İl Müdürlüğüne şahsen veya www.iskur.gov.tr adresinden yapmaları gerekmektedir.

A- GENEL ŞARTLAR:

1- 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.
2- 18 yaşını tamamlamış olmak.
3- Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

B- AÇIKLAMALAR

1- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,
2- Askerlik ile ilişiği olmamak,
3- Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
4- Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak,
5- Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmiş olmamak,
6- Kura sonuçları ve diğer her türlü duyurular www.aybu.edu.tr internet adresinden ilan edilecektir.
7- Kuraya katılacak adaylar ve kura sonucu yerleştirilen adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır. Bu ilan tebligat yerine geçecektir.
8- Mesleki tecrübenin belgelenmesi gerekmekte olup, mesleki tecrübenin belirlenmesinde başvurulan mesleki alanda sosyal güvenlik kurumlarına prim ödemek suretiyle geçen hizmet süreleri dikkate alınacaktır.
9- Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın ve sürekli işçi alımının her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

C- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

1- Başvurular Türkiye İş Kurumu (İş-Kur) internet sitesi üzerinden 18.10.2021 tarihinden itibaren (5) gün süre ile online olarak yapılacaktır.
2- Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.
3- Online başvurular dışında Üniversitemize bizzat gelerek veya kargo, posta ve e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
4- Kadro ve pozisyonlardaki talepler Ankara İli düzeyinde karşılanacak olup, ilan tarihi itibarıyla Ankara’da ikamet edenlerin başvuruları dikkate alınacaktır.
5- Başvuruların tamamı İŞKUR’a yapılacak olup kura çekimi için başvuru listeleri İŞKUR tarafından Üniversitemize gönderilecektir.

D- NOTER KURA İŞLEMLERİ

1- Noter kura çekimi 01.11.2021 günü saat 14:00’da Üniversitemiz Esenboğa Yerleşkesi C Blok Konferans Salonunda gerçekleştirilecektir
2- Adaylar istemeleri halinde Üniversitemizin web sitesinde ilan edilecek linkteki kurumsal Youtube kanalı üzerinden kura çekimini canlı olarak izleyebilecektir. COVİD-19 Pandemisi ile mücadele kapsamında alınan tedbirler dolayısıyla kuranın yapılacağı salona herhangi bir aday alınmayacaktır.
3- Noter tarafından, açık iş sayısının 4 (dört) katı oranında asil ve açık iş sayısının 4 (dört) katı oranında yedek aday belirlenecektir.
4- Kura sonucu belirlenen adaylar, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi resmi web sayfasında (https://www.aybu.edu.tr) yayımlanacaktır. Ayrıca yazılı vb. tebligatta bulunulmayacaktır

E- SÖZLÜ MÜLAKAT İŞLEMLERİ

1- Belirlenen asil adaylar, başvurmuş oldukları meslek kolu için aranan şartları taşıdıklarını belgeleyen evraklarını Üniversitemiz internet sitesinde ilan edilecek tarihe kadar Sınav Kurullarına teslim edeceklerdir. Evrak İnceleme Komisyonu tarafından teslim edilen belgeler incelendikten sonra belirlenen şartları taşıdığı tespit edilen ve ilan edilecek nihai listede yer alan adayların sözlü sınav yeri ve tarihleri Üniversitemiz internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
2- Sözlü sınav, adayların başvurdukları hizmet alanına ilişkin meslekî bilgi ve becerilerden, yürütmekle yükümlü olacakları mesleki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacaktır.
3- Sınav Kurulu Başkan ve üyelerinin ayrı ayrı vermiş oldukları puanların aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle sözlü sınav puanı belirlenecektir. Sözlü sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek, bu puan adayın atanmaya esas puanı ve başarı sıralaması için kullanılacaktır.
4- Başarı puanının eşitliği halinde sırasıyla; yaşı büyük olana, yaşlarının aynı olması halinde sınav kurulu veya kurullarınca alınan diplomaları esas alınmak suretiyle daha üst öğrenimi bitirmiş olana, öğrenim düzeylerinin de aynı olması halinde mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olana öncelik verilerek en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenecektir.
5- Sınav kurulunca, başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle açık iş sayısı kadar asil ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.
6- Yapılan sözlü sınav sonucunda asil ve yedek olarak başarılı olan adaylar; Üniversitemiz internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

F- BELGE TESLİMİ

Sözlü sınav için nihai listede yer alan adayların; hangi belgeleri teslim edeceği, belge teslim yeri, tarihleri ve diğer bilgilendirme işlemleri Üniversitemiz internet sitesi (https://www.aybu.edu.tr/) Duyurular kısmından daha sonra ilan edilecek olup, ayrıca adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır.
Başvuru yapan adayların başvuru sürecini, Üniversitemiz internet sitesi (https://www.aybu.edu.tr/) Duyurular kısmından takip etmeleri gerekecektir.

G- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, SONUÇLARI VE İŞE BAŞLAMA

1- Atanma hakkı kazanan ancak işe başlamayanlar ile atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak işe başlatılmayanların yerine, yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlanmak suretiyle yerleştirme yapılacaktır.
2- Adaylar atanma sürecinde yapılacak her türlü işleme karşı süresi içinde itiraz hakkına sahiptir.
3- Sonuçların Üniversitemizin web sayfasında ilan edilmesinden itibaren 3 gün içerisinde adaylar Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen yazılı olarak itirazda bulunabilecektir. Yapılan itirazlar 3 gün içerisinde Üniversitemizce değerlendirilecek olup itiraza ilişkin kararlar Üniversitemizin web sayfası üzerinden ilan edilecektir. Ayrıca yazılı vb. tebligat bulunulmayacaktır.
4- Müracaat sonunda gerçeğe aykırı belge ya da beyanda bulunan adaylar hakkında yasal işlem yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Üniversitemiz tarafından kendilerine herhangi bir ödeme yapılmış ise yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
5- Sözlü sınav sonucunda göreve başlamaya hak kazanan asil ve yedek adayların sonuçları Üniversitemiz internet sitesi (https://www.aybu.edu.tr/) Duyurular kısmından ilan edilecektir. Adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
6- Asil adaylardan gelmeyen veya başvurusu herhangi bir hukuki sebeple iptal edilenlerin yerine yedek olarak atanmaya hak kazanan adaylar asil adayların taşıdığı şartları yerine getirmelidir.
7- Sınavda başarı göstererek atamaya hak kazanan adaylardan; doğum, askerlik vb. nedenlerle göreve başlamayacak durumda olanların, bu durumlarını belgelendirerek Üniversitemize başvurmaları halinde diğer atama şartlarını taşıma kaydı ile göreve başlamalarına engel durumun sona ermesini müteakip en geç 30 gün içinde göreve başlamaları sağlanacaktır.
8- Deneme süresi 2 (iki) ay olup, bu süre içerisinde başarısız olanların iş akitleri feshedilecektir.
İlanen duyurulur.

Lütfen daha detaylı bilgi için Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi web sayfasını ziyaret ediniz.


Etiketler:

Yorum yapmak, öneride bulunmak veya soru sormak için aşağıdaki boş alanları doldurunuz.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Hakkımızda |Gizlilik |İletişim |🔍︎
F Klavye Dersleri
İKM Boy Kilo Hesaplama
KPSS Taban Puanları
KPSS Puan Hesaplama
DGS Taban Puanları
DGS Puan Hesaplama
Üniversite (YKS) Taban Puanları